شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
روزنامه نگاری ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1222309

آمار در علوم اجتماعی

4

1222306

آمار مقدماتی

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1222334

ارتباطات بین المللی

8

1222331

ارتباطات تصویری

9

1222328

ارتباطات سیاسی

10

1222312

اصول روابط و سازمان های بین المللی

11

1222329

اصول روزنامه نگاری

12

1222310

اصول سازمان و مدیریت

13

1222305

اصول علم اقتصاد

14

1222302

اصول علم سیاست

15

1222333

افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی

16

1222311

اقتصاد ایران

17

1233030

اندیشه اسلامی 1

18

1233031

اندیشه اسلامی 2

19

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

20

1222313

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

21

1220434

انقلاب اسلامی ایران

22

1222337

تاریخ مطبوعات

23

1222330

تحلیل محتوای پیام های ارتباطی

24

1215427

تربیت بدنی

25

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1222325

تکنولوژی ارتباطی

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1222340

حقوق ارتباط جمعی

30

1222322

حقوق اساسی

31

1222338

حقوق ومسئولیت های روزنامه نگاری

32

1233043

دانش خانواده و جمعیت

33

1222304

روان شناسی اجتماعی

34

1222348

روزنامه نگاری الکترونیکی

35

1222344

روزنامه نگاری تخصصی

36

1222323

روزنامه نگاری رادیویی وتلویزیونی

37

1222335

روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی

38

1222342

روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی

39

1222315

روش های تحقیق در علوم اجتماعی نظری و عملی

40

1222308

زبان تخصصی 1 متون ارتباطات اجتماعی

41

1222314

زبان تخصصی 2 متری روزنامه نگاری

42

1212256

زبان خارجه

43

1222439

شیوه نگارش فارسی در مطبوعات

44

1222339

عکاسی خبری فتوژورنالیسم

45

1213210

فارسی عمومی

46

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

47

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

48

1222324

گرافیک وصفحه آرای در مطبوعات

49

1222321

مبانی ارتباط وتوسعه

50

1222318

مبانی ارتباطات انسانی

51

1222320

مبانی ارتباطات جمعی

52

1222317

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

53

1222332

مبانی جامعه اطلاعاتی

54

1222303

مبانی جامعه شناسی

55

1222327

معنی شناسی در رسانه

56

1222326

نظریه های ارتباطات اجتماعی

57

1222307

نظریه های جامعه شناسی

58

1222345

نقد و تفسیر مقاله نویسی

59

1215248

ورزش 1

60

1222343

ویراستاری ومدیریت اخبار

61

1222347

کاربرد رایانه در علوم ارتباطات

62

1222301

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: