شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زبان و ادبيات عرب ورودي89 و قبل از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1230048

ادب سياسي در اسلام

6

1230033

ادبيات تطبيقي

7

1230050

ادبيات متعهد اهل البيت

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1230017

انشا1

12

1230024

انشا2

13

1230029

انشا3

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1230023

تاريخ ادبيات از دوره جاهلي تا پايان اموي

16

1230044

تاريخ ادبيات از سقوط بغداد

17

1230036

تاريخ ادبيات اندلس

18

1230030

تاريخ ادبيات دوره اول عباسي

19

1230037

تاريخ ادبيات دوره دوم عباسي

20

1230046

تاريخ ادبيات معاصر1

21

1230049

تاريخ ادبيات معاصر2

22

1215427

تربیت بدنی

23

1215152

تربیت بدنی 1

24

1215153

تربیت بدنی2

25

1230013

ترجمه از عربي به فارسي و فارسي به عربي

26

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1230025

تمرين صرف و نحو1

29

1230032

تمرين صرف و نحو2

30

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

31

1233043

دانش خانواده و جمعیت

32

1230022

روزنامه و مجلات عربي

33

1230019

روش تحقيق و ماخذ شناسي

34

1230041

زبان تخصصي1

35

1230045

زبان تخصصي2

36

1212256

زبان خارجه

37

1230001

صرف1

38

1230010

صرف2

39

1230047

عروض و قافيه

40

1230040

علوم بلاغي1

41

1230043

علوم بلاغي2

42

1213210

فارسی عمومی

43

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

44

1230028

فقه الغه

45

1211411

فلسفه اخلاق

46

1230007

فن ترجمه

47

1230034

قرائت متون عرفاني

48

1230003

قرائت و ترجمه و تجويد قرآن كريم

49

1230008

متون تفسيري

50

1230020

متون حديث

51

1230015

متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر

52

1230014

متون نظم و نثر اندلس

53

1230051

متون نظم و نثر جاهلي تا پايان اموي

54

1230035

متون نظم و نثر در ايران 1 از آغاز تا سقوط بغدااد

55

1230042

متون نظم و نثر در ايران 2 از سقوط بغداد تا دوره معاصر

56

1230031

متون نظم و نثر دوره اول عباسي

57

1230038

متون نظم و نثر دوره دوم عباسي

58

1230006

متون نظم ونثر معاصر1

59

1230011

متون نظم ونثر معاصر2

60

1230026

متون نهج البلاغه

61

1230002

مكالمه1

62

1230005

مكالمه2

63

1230012

مكالمه3

64

1230039

نامه نگاري و خلاصه نويسي

65

1230004

نحو1

66

1230016

نحو2

67

1230052

نقد ادبي

68

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: