شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زبان و ادبيات فارسي ورودي 92 و بعد از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1213055

آشنايي با علوم قرآني

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1213262

آيين نگارش و ويرايش

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1213273

ادبيات عاميانه

7

1213298

ادبيات كودكان و نوجوان

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220434

انقلاب اسلامی ایران

12

1213264

بلاغت1

13

1213266

بلاغت2 بدیع و بیان

14

1213289

تاثير قران و حديث در ادب فارسي

15

1213271

تاريخ ادبيات فارسي1 پيش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقيان

16

1213279

تاريخ ادبيات فارسي2 از آغاز دوره سلجوقيان تا دوره مغول

17

1213304

تاريخ زبان فارسي

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی2

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1213299

جريان شناسي شعر معاصر ايران

24

1213305

جريان شناسي نثر معاصر ايران

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1213015

دستور زبان فارسي1

28

1213026

دستور زبان فارسي2

29

1213281

زبان تخصصي1

30

1213286

زبان تخصصي2

31

1212256

زبان خارجه

32

1213046

سبك شناسي 1 نظم

33

1213049

سبك شناسي2

34

1213260

عربي1 قواعد و متون

35

1213269

عربي2

36

1213275

عربي3

37

1213280

عربي4

38

1213284

عربي5

39

1213296

عربي6

40

1213059

عروض و قافيه

41

1213210

فارسی عمومی

42

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

43

1211411

فلسفه اخلاق

44

1213309

كارگاه مقاله نويسي

45

1213308

كارگاه ويراستاري

46

1213301

كليات ادبيات تطبيقي

47

1213293

كليات نقد ادبي

48

1213039

مباني عرفان و تصوف

49

1213282

متون منتخب نثر ادبي تعليمي

50

1213263

متون نثر 1 متون ادبي تاريخي با تاكيد بر تاريخ

51

1213268

متون نثر 2 متون ادبي تاريخي با تاكيد بر تاريخ

52

1213276

متون نثر 4 متون ادبي عرفاني با تاكيد بر مرصادالعباد

53

1213274

متون نثر متون ادبي تعليمي با تاكيد بر گلستان

54

1213287

متون نثر5 متون تفسيري با تاكيد بر كشف الاسرار و تفسير ابوالفتوح

55

1213261

متون نظم 1 پيشگامان نظم فارسي

56

1213278

متون نظم 3 شاعران حوزه ادبي عراق

57

1213295

متون نظم 4 مثنوي معنوي1

58

1213307

متون نظم 5 صائب

59

1213288

متون نظم غنايي

60

1213267

متون نظم2

61

1213272

متون نظم2 شاهنامه2

62

1213270

متون نظم2 قصايد ناصر خسرو

63

1213285

متون نظم3 خاقاني

64

1213277

متون نظم3 شاعران حوزه ادبي خراسان

65

1213283

متون نظم3 نظامي

66

1213291

متون نظم4 اشعار سنايي

67

1213297

متون نظم4 مثنوي معنوي2

68

1213292

متون نظم4 مثنويي عطار

69

1213306

متون نظم5 اشعار حافظ

70

1213265

مرجع شناسي و روش تحقيق 1

71

1213300

نظريه هاي ادبي

72

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: