شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زبان و ادبيات فارسي ورودي91و قبل از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1213055

آشنايي با علوم قرآني

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1213008

آيين نگارش و ويرايش1

5

1213014

آيين نگارش و ويرايش2

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1213042

ادبيات معاصر1نظم

9

1213048

ادبيات معاصر2نظم

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1213054

انواع ادبي

15

1213038

بديع

16

1213040

تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي

17

1213013

تاريخ ادبيات1

18

1213032

تاريخ ادبيات2

19

1213041

تاريخ ادبيات3

20

1213021

تاريخ زبان فارسي

21

1215427

تربیت بدنی

22

1215152

تربیت بدنی 1

23

1215153

تربیت بدنی2

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1213015

دستور زبان فارسي1

29

1213026

دستور زبان فارسي2

30

1212256

زبان خارجه

31

1213030

زبان خارجه تخصصي1

32

1213034

زبان خارجه تخصصي2

33

1213046

سبك شناسي1نظم

34

1213049

سبك شناسي2نظم

35

1213059

عروض و قافيه

36

1213210

فارسی عمومی

37

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

38

1211411

فلسفه اخلاق

39

1213002

قرائت عربي1

40

1213007

قرائت عربي2

41

1213012

قرائت عربي3

42

1213019

قرائت عربي4

43

1213025

قرائت عربي5

44

1213001

قواعد عربي1

45

1213006

قواعد عربي2

46

1213011

قواعد عربي3

47

1213020

قواعد عربي4

48

1213039

مباني عرفان و تصوف

49

1213047

متون تفسيري فارسي

50

1213022

مرجع شناسي و روش تحقيق

51

1213033

معاني و بيان1

52

1213056

معاني و بيان2

53

1213053

مقدمات زبانشناسي

54

1213005

نثر1تاريخ بيهقي

55

1213010

نثر2بخش1سياستنامه و قابوسنامه

56

1213018

نثر2بخش2 كشف الاسرار

57

1213029

نثر3بخش1كليله ودمنه1

58

1213037

نثر3بخش2كليله ودمنه2وچهارمقاله نظامي عروضي

59

1213045

نثر3بخش3گلستان

60

1213052

نثر4مرصادالعباد

61

1213009

نظم 2بخش1 رستم و سهراب

62

1213016

نظم 2بخش2رستم و اسفنديار

63

1213017

نظم 2بخش3 سي قصيده از ناصر خسرو

64

1213023

نظم 3بخش1 خاقاني

65

1213044

نظم 4بخش4حديقه سنايي

66

1213003

نظم1 بخش1رودكي و منوچهري

67

1213004

نظم1 بخش2فرخي و كسايي

68

1213024

نظم3 بخش2 مسعودسعد

69

1213027

نظم3بخش3نظامي

70

1213028

نظم4 بخش1مثنوي مولوي1

71

1213034

نظم4بخش2مثنوي2

72

1213035

نظم4بخش2مثنوي2

73

1213036

نظم4بخش3منطق الطير عطار

74

1213050

نظم5بخش 2غزليات و قصايد سعدي

75

1213043

نظم5بخش1بوستان سعدي

76

1213051

نظم5بخش3حافظ1

77

1213057

نظم5بخش4حافظ2

78

1213058

نظم5بخش5صائب

79

1213031

نقد ادبي

80

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: