شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زبان و ادبیات عرب ورودی90و بعد از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1230123

ادبیات تطبیقی

6

1230009

ازمایشگاه 1

7

1230053

ازمایشگاه 2

8

1230027

ازمایشگاه 3

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1230125

اوا شناسی زبان عربی

14

1230089

تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی

15

1230093

تاریخ ادبیات دوره عباسی 1

16

1230115

تاریخ ادبیات دوره معاصر

17

1230108

تاریخ ادبیات دوره مغولی مملوکی و عثمانی

18

1230107

تاریخ ادبیات عباسی 2 اندلس

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1230095

ترجمه از عربی به فارسی

23

1230096

ترجمه از فارسی به عربی

24

1230104

ترجمه قران کریم

25

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1230101

خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی

29

1233043

دانش خانواده و جمعیت

30

1230019

روش تحقیق و ماخذ شناسی

31

1230106

زبان تخصصی

32

1212256

زبان خارجه

33

1230078

صرف 1

34

1230082

صرف 2

35

1230085

صرف 3

36

1230021

عربی مقدماتی

37

1230047

عروض و قافیه

38

1230040

علوم بلاغی 1 معانی

39

1230110

علوم بلاغی 2 بیان

40

1230117

علوم بلاغی 3 بدیع

41

1213210

فارسی عمومی

42

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

43

1230028

فقه الغه زبان شناسی عربی

44

1211411

فلسفه اخلاق

45

1230124

فن ترجمه

46

1230099

قرائت و ترجمه متون تفسیری

47

1230076

گفت و شنود 1

48

1230080

گفت و شنود 2

49

1230086

گفت و شنود 3

50

1230098

متون حدیث و نهج البلاغه

51

1230087

متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی

52

1230091

متون نثر دوره عباسی 1

53

1230097

متون نثر دوره عباسی 2

54

1230112

متون نثر دوره معاصر 1

55

1230118

متون نثر دوره معاصر 2

56

1230103

متون نظم دوره اسلامی و اموی

57

1230088

متون نظم دوره جاهلی

58

1230092

متون نظم دوره عباسی 1

59

1230094

متون نظم دوره عباسی 2

60

1230113

متون نظم دوره معاصر 1

61

1230119

متون نظم دوره معاصر 2

62

1230111

متون نظم و نثر اندلس

63

1230114

متون نظم ونثر دوره مغولی مملوکی و عثمانی

64

1230120

مکتب های ادبی

65

1230077

نحو1

66

1230081

نحو2

67

1230084

نحو3

68

1230090

نحو4

69

1230105

نحو5

70

1230109

نحو6

71

1230116

نحو7

72

1230052

نقد ادبی

73

1230075

نگارش1

74

1230079

نگارش2

75

1230083

نگارش3

76

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: