شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زبان و ادبیات فارسی ورودی 92 و بعد از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1213055

آشنایی با علوم قرآنی

3

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1213262

آیین نگارش و ویرایش

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1213273

ادبیات عامیانه

7

1213298

ادبیات کودکان و نوجوان

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220434

انقلاب اسلامی ایران

12

1213264

بلاغت1

13

1213266

بلاغت2 بدیع و بیان

14

1213289

تاثیر قران و حدیث در ادب فارسی

15

1213271

تاریخ ادبیات فارسی1 پیش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقیان

16

1213279

تاریخ ادبیات فارسی2 از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول

17

1213290

تاریخ ادبیات فارسی3 از دوره مغول تا دوره صفویه

18

1213294

تاریخ ادبیات فارسی4 از دوره صفویه تا مشروطه

19

1213304

تاریخ زبان فارسی

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1213299

جریان شناسی شعر معاصر ایران

26

1213305

جریان شناسی نثر معاصر ایران

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1233043

دانش خانواده و جمعیت

29

1213015

دستور زبان فارسی1

30

1213026

دستور زبان فارسی2

31

1213281

زبان تخصصی1

32

1213286

زبان تخصصی2

33

1212256

زبان خارجه

34

1213046

سبک شناسی 1 نظم

35

1213049

سبک شناسی2

36

1213260

عربی1 قواعد و متون

37

1213269

عربی2

38

1213275

عربی3

39

1213280

عربی4

40

1213284

عربی5

41

1213296

عربی6

42

1213059

عروض و قافیه

43

1213210

فارسی عمومی

44

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211411

فلسفه اخلاق

46

1213039

مبانی عرفان و تصوف

47

1213282

متون منتخب نثر ادبی تعلیمی

48

1213263

متون نثر 1 متون ادبی تاریخی با تاکید بر تاریخ

49

1213268

متون نثر 2 متون ادبی تاریخی با تاکید بر تاریخ

50

1213276

متون نثر 4 متون ادبی عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد

51

1213274

متون نثر متون ادبی تعلیمی با تاکید بر گلستان

52

1213287

متون نثر5 متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح

53

1213261

متون نظم 1 پیشگامان نظم فارسی

54

1213278

متون نظم 3 شاعران حوزه ادبی عراق

55

1213295

متون نظم 4 مثنوی معنوی1

56

1213307

متون نظم 5 صائب

57

1213302

متون نظم عرفانی

58

1213288

متون نظم غنایی

59

1213267

متون نظم2

60

1213272

متون نظم2 شاهنامه2

61

1213270

متون نظم2 قصاید ناصر خسرو

62

1213285

متون نظم3 خاقانی

63

1213277

متون نظم3 شاعران حوزه ادبی خراسان

64

1213283

متون نظم3 نظامی

65

1213291

متون نظم4 اشعار سنایی

66

1213297

متون نظم4 مثنوی معنوی2

67

1213292

متون نظم4 مثنویی عطار

68

1213306

متون نظم5 اشعار حافظ

69

1213303

متون نظم5 اشعار سعدی

70

1213265

مرجع شناسی و روش تحقیق 1

71

1213300

نظریه های ادبی

72

1215428

ورزش1

73

1213309

کارگاه مقاله نویسی

74

1213308

کارگاه ویراستاری

75

1213301

کلیات ادبیات تطبیقی

76

1213293

کلیات نقد ادبی


به ما امتیاز دهید: