شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زبان و ادبیات فارسی ورودی91و قبل از آن

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1213055

آشنایی با علوم قرآنی

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1213008

آیین نگارش و ویرایش1

6

1213014

آیین نگارش و ویرایش2

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1213042

ادبیات معاصر1نظم

9

1213048

ادبیات معاصر2نظم

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1213054

انواع ادبی

15

1213038

بدیع

16

1213040

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

17

1213013

تاریخ ادبیات1

18

1213032

تاریخ ادبیات2

19

1213041

تاریخ ادبیات3

20

1213021

تاریخ زبان فارسی

21

1215427

تربیت بدنی

22

1215152

تربیت بدنی 1

23

1215153

تربیت بدنی2

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1213015

دستور زبان فارسی1

29

1213026

دستور زبان فارسی2

30

1212256

زبان خارجه

31

1213030

زبان خارجه تخصصی1

32

1213034

زبان خارجه تخصصی2

33

1213046

سبک شناسی1نظم

34

1213049

سبک شناسی2نظم

35

1213059

عروض و قافیه

36

1213210

فارسی عمومی

37

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

38

1211411

فلسفه اخلاق

39

1213002

قرائت عربی1

40

1213007

قرائت عربی2

41

1213012

قرائت عربی3

42

1213019

قرائت عربی4

43

1213025

قرائت عربی5

44

1213001

قواعد عربی1

45

1213006

قواعد عربی2

46

1213011

قواعد عربی3

47

1213020

قواعد عربی4

48

1213039

مبانی عرفان و تصوف

49

1213047

متون تفسیری فارسی

50

1213022

مرجع شناسی و روش تحقیق

51

1213033

معانی و بیان1

52

1213056

معانی و بیان2

53

1213053

مقدمات زبانشناسی

54

1213005

نثر1تاریخ بیهقی

55

1213010

نثر2بخش1سیاستنامه و قابوسنامه

56

1213018

نثر2بخش2 کشف الاسرار

57

1213029

نثر3بخش1کلیله ودمنه1

58

1213037

نثر3بخش2کلیله ودمنه2وچهارمقاله نظامی عروضی

59

1213045

نثر3بخش3گلستان

60

1213052

نثر4مرصادالعباد

61

1213009

نظم 2بخش1 رستم و سهراب

62

1213016

نظم 2بخش2رستم و اسفندیار

63

1213017

نظم 2بخش3 سی قصیده از ناصر خسرو

64

1213023

نظم 3بخش1 خاقانی

65

1213044

نظم 4بخش4حدیقه سنایی

66

1213003

نظم1 بخش1رودکی و منوچهری

67

1213004

نظم1 بخش2فرخی و کسایی

68

1213024

نظم3 بخش2 مسعودسعد

69

1213027

نظم3بخش3نظامی

70

1213028

نظم4 بخش1مثنوی مولوی1

71

1213035

نظم4بخش2مثنوی2

72

1213036

نظم4بخش3منطق الطیر عطار

73

1213050

نظم5بخش 2غزلیات و قصاید سعدی

74

1213043

نظم5بخش1بوستان سعدی

75

1213051

نظم5بخش3حافظ1

76

1213057

نظم5بخش4حافظ2

77

1213058

نظم5بخش5صائب

78

1213031

نقد ادبی

79

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: