شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زمین شناسی محض

ردیفکد درسنام درس

1

1116214

آب شناسی هیدرولوژی

2

1116026

آب های زیر زمینی هیدروژئولوژی

3

1116022

آتشفشان شناسی

4

1116248

آشنایی با GIS

5

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

6

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1116210

آمار و احتمال

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1116053

اصول سنجش از راه دور

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1116006

بلورشناسی نوری

16

1116004

بلورشناسی هندسی

17

1116020

پترولوژی

18

1116033

تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی

19

1215431

تربیت بدنی

20

1215150

تربیت بدنی 1

21

1215151

تربیت بدنی2

22

1116247

ترمودینامیک

23

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1116016

چینه شناسی

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1116023

خاک شناسی

28

1233044

دانش خانواده و جمعیت

29

1116215

دیرینه شناسی گیاهی

30

1116007

دیرینه شناسی1 ماکروفسیل

31

1116011

دیرینه شناسی2 میکروفسیل

32

1116008

رسوب شناسی

33

1111028

ریاضی1

34

1111029

ریاضی2

35

1116012

زبان تخصص زمین شناسی

36

1212255

زبان خارجه

37

1116032

زلزله شناسی

38

1116030

زمین ساخت

39

1116025

زمین شناسی اقتصادی

40

1116027

زمین شناسی ایران

41

1116005

زمین شناسی تاریخی

42

1116037

زمین شناسی دریایی

43

1116041

زمین شناسی زیرزمینی

44

1116024

زمین شناسی ساختمانی

45

1116076

زمین شناسی فیزیکی

46

1116038

زمین شناسی محیط زیست

47

1116066

زمین شناسی مهندسی

48

1116073

زمین شناسی مهندسی کاربردی

49

1116040

زمین شناسی مواد انرژی زا

50

1116035

زمین شناسی نفت

51

1116245

ژئوتوریسم

52

1116018

ژئوشیمی

53

1116029

ژئوفیزیک

54

1116013

ژئومورفولوژی

55

1116015

سنگ شناسی آذرین

56

1116021

سنگ شناسی دگرگونی

57

1116014

سنگ شناسی رسوبی

58

1114079

شیمی عمومی

59

1213209

فارسی عمومی

60

1116019

فتوژئولوژی

61

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

62

1211410

فلسفه اخلاق

63

1113083

فیزیک پایه1

64

1113084

فییک پایه 2

65

1116065

لرزه زمین ساخت

66

1116208

مبانی هیدورلیک

67

1115019

مبانی کامپوتر

68

1116017

محیط های رسوبی

69

1116175

مکانیک خاک

70

1116042

مینرالوگرافی

71

1116246

میکروفاسیس

72

1116009

نقشه برداری

73

1116072

هیدروژئوشیمی

74

1215432

ورزش1

75

1116010

کانی شناسی


به ما امتیاز دهید: