شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زمین شناسی کاربردی

ردیفکد درسنام درس

1

1116214

آب شناسی هیدرولوژی

2

1116063

آب شناسی کاربردی

3

1116026

آب های زیر زمینی هیدروژئولوژی

4

1116022

آتشفشان شناسی

5

1116248

آشنایی با GIS

6

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

7

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8

1116210

آمار و احتمال

9

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1116062

اصول اکتشافات معدنی

12

1116053

اصول سنجش از راه دور

13

1233025

اندیشه اسلامی 1

14

1233026

اندیشه اسلامی2

15

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220424

انقلاب اسلامی ایران

17

1116043

بلور شناسی

18

1116033

تخمین و ارزیابی ذخائر معدنی

19

1215431

تربیت بدنی

20

1215150

تربیت بدنی 1

21

1215151

تربیت بدنی2

22

1116247

ترمودینامیک

23

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1116048

چینه شناسی

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233044

دانش خانواده و جمعیت

28

1116045

دیرینه شناسی

29

1116215

دیرینه شناسی گیاهی

30

1116046

رسوب شناسی آذرین و سنگ شناسی

31

1111030

ریاضی1

32

1111031

ریاضی2

33

1116012

زبان تخصصی زمین شناسی

34

1212255

زبان خارجه

35

1116176

زمین پزشکی

36

1116030

زمین ساخت

37

1116058

زمین شناسی اقتصادی

38

1116057

زمین شناسی ایران

39

1116075

زمین شناسی تاریخی

40

1116041

زمین شناسی زیرزمینی

41

1116051

زمین شناسی ساختاری

42

1116056

زمین شناسی صحرایی1

43

1116076

زمین شناسی فیزیکی

44

1116038

زمین شناسی محیط زیست

45

1116066

زمین شناسی مهندسی

46

1116073

زمین شناسی مهندسی کاربردی

47

1116035

زمین شناسی نفت

48

1116029

ژئو فیزیک

49

1116245

ژئوتوریسم

50

1116018

ژئوشیمی

51

1116070

سنجش از راه دور زمین شناسی

52

1116049

سنگ شناسی آذرین و دگرگونی

53

1114079

شیمی عمومی

54

1213209

فارسی عمومی

55

1116055

فتوژئولوژی

56

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

57

1211410

فلسفه اخلاق

58

1113083

فیزیک پایه1

59

1113084

فیزیک پایه2

60

1116065

لرزه زمین ساخت

61

1116208

مبانی هیدرولیک

62

1115019

مبانی کامپیوتر

63

1116017

محیط های رسوبی

64

1116175

مکانیک خاک

65

1116042

مینرالو گرافی

66

1116246

میکروفاسیس

67

1116009

نقشه برداری

68

1116072

هیدروژئوشیمی

69

1215432

ورزش1

70

1116044

کانی شناسی

71

1116060

کانی ها سنگهای صنعتی


به ما امتیاز دهید: