شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زیست شناسی عمومی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117083

آمار زیستی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1233025

اندیشه اسلامی 1

7

1233026

اندیشه اسلامی2

8

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

9

1220424

انقلاب اسلامی ایران

10

1112049

اکولوژی

11

1112027

بافت شناسی

12

1112041

بیو فیزیک

13

1112006

پروتوزئولوژی

14

1112014

تالوفیتها

15

1215431

تربیت بدنی

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1215151

تربیت بدنی2

18

1112008

تشریح و مورفولوژی گیاهی

19

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1112048

تکامل

22

1112029

جانورشناسی 1

23

1112042

جانورشناسی2

24

1112046

جنین شناسی

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1233044

دانش خانواده و جمعیت

27

1112051

رشد و نمو گیاهی

28

1111113

ریاضی 1

29

1111114

ریاضی2

30

1112035

ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

31

1212255

زبان خارجه

32

1112044

زیست شناسی انگلها

33

1112022

زیست شناسی پرتویی

34

1112015

زیست شناسی جانوری

35

1112016

زیست شناسی سلولی مولکول

36

1112054

زیست شناسی گیاهی

37

1112036

ژنتیک

38

1112020

سیتماتیک گیاهی2

39

1112012

سیستماتیک گیاهی 1

40

1114084

شیمی 2

41

1114086

شیمی آلی

42

1114082

شیمی1

43

1213209

فارسی عمومی

44

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211410

فلسفه اخلاق

46

1112023

فیزیولوژی جانوری 1

47

1112033

فیزیولوژی جانوری 2

48

1112038

فیزیولوژی جانوری3

49

1112039

فیزیولوژی گیاهی 2

50

1112031

فیزیولوژی گیاهی1

51

1113109

فیزیک

52

1112010

مبانی شیمی

53

1112025

متون زیست شناسی

54

1112018

میکروبیولوژی عمومی

55

1112026

میکروبیولوژی محیطی

56

1215432

ورزش1

57

1112052

ویروس شناسی

58

1115214

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی


به ما امتیاز دهید: