شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زیست شناسی ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117083

آمار زیستی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1233025

اندیشه اسلامی 1

7

1233026

اندیشه اسلامی 2

8

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

9

1220424

انقلاب اسلامی ایران

10

1112049

اکولوژی

11

1112027

بافت شناسی

12

1112041

بیوفیزیک

13

1112006

پروتوزئولوژی

14

1112014

تالوفیتها

15

1215431

تربیت بدنی

16

1112008

تشریح و مورفولوژی گیاهی

17

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1112048

تکامل

20

1112029

جانورشناسی 1

21

1112042

جانورشناسی 2

22

1112046

جنین شناسی

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1233044

دانش خانواده و جمعیت

25

1112051

رشد و نمو گیاهی

26

1111113

ریاضی 1

27

1111114

ریاضی 2

28

1112035

ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

29

1212255

زبان خارجه

30

1112044

زیست شناسی انگلها

31

1112022

زیست شناسی پرتویی

32

1112016

زیست شناسی سلولی و مولکولی

33

1112036

ژنتیک

34

1112012

سیستماتیک گیاهی 1

35

1112020

سیستماتیک گیاهی 2

36

1114082

شیمی 1

37

1114084

شیمی 2

38

1114086

شیمی آلی

39

1114091

شیمی محیط زیست

40

1213209

فارسی عمومی

41

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

42

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

43

1112023

فیزیولوژی جانوری 1

44

1112033

فیزیولوژی جانوری 2

45

1112038

فیزیولوژی جانوری 3

46

1112031

فیزیولوژی گیاهی 1

47

1112039

فیزیولوژی گیاهی 2

48

1113109

فیزیک

49

1112010

مبانی بیوشیمی

50

1112025

متون زیست شناسی

51

1112018

میکروبیولوژی عمومی

52

1112026

میکروبیولوژی محیطی

53

1215432

ورزش 1

54

1112052

ویروس شناسی

55

1115214

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی


به ما امتیاز دهید: