شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زیست شناسی گیاهی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117083

آمار زیستی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1213117

آیین نگارش متون علمی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1112058

اصول و روش های رده بندی گیاهان

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1112062

اکوفیزیرولوژی

13

1112049

اکولوژی

14

1112059

اکولوژی گیاهی

15

1112027

بافت شناسی

16

1112041

بیوفیزیک

17

1112014

تالوفیتها

18

1215431

تربیت بدنی

19

1215150

تربیت بدنی 1

20

1215151

تربیت بدنی2

21

1112008

تشریح و مورفولوژی گیاهی

22

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1112048

تکامل

25

1112042

جانورشناسی 2

26

1112029

جانورشناسی1

27

1112046

جنین شناسی

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1233044

دانش خانواده و جمعیت

30

1112051

رشد ونمو گیاهی

31

1112060

روشهای تکثیر گیاهان

32

1111113

ریاضی1

33

1111114

ریاضی2

34

1112035

ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

35

1212255

زبان خارجه

36

1112022

زیست شناسی پرتویی

37

1112016

زیست شناسی سلولی مولکولی

38

1112036

ژنتیک

39

1112063

سیتوژنتیک گیاهی

40

1112020

سیستماتیک گیاهی2

41

1112012

شیستماتیک گیاهی1

42

1114086

شیمی آلی

43

1114082

شیمی1

44

1114084

شیمی2

45

1213209

فارسی عمومی

46

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

47

1211410

فلسفه اخلاق

48

1112061

فیزیولوژی تنش

49

1112033

فیزیولوژی جانورشناسی2

50

1112023

فیزیولوژی جانوری 1

51

1112038

فیزیولوژی جانوری3

52

1112031

فیزیولوژی گیاهی 1

53

1112039

فیزیولوژی گیاهی2

54

1113109

فیزیک

55

1112162

مبانی بیو شیمی

56

1112120

متون زیست شناسی

57

1112018

میکروبیولوژی عمومی

58

1215432

ورزش1

59

1112052

ویروس شناسی

60

1115214

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی


به ما امتیاز دهید: