شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
زیست شناسی گیاهی ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117083

آمار زیستی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1213117

آیین نگارش متون علمی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1112058

اصول و روش های رده بندی گیاهان

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی 2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1112062

اکوفیزیولوژی

13

1112049

اکولوژی

14

1112059

اکولوژی گیاهی

15

1112027

بافت شناسی

16

1112041

بیوفیزیک

17

1112014

تالوفیتها

18

1215431

تربیت بدنی

19

1112008

تشریح و مورفولوژی گیاهی

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1112048

تکامل

23

1112029

جانورشناسی 1

24

1112042

جانورشناسی 2

25

1112046

جنین شناسی

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233044

دانش خانواده و جمعیت

28

1112051

رشد و نمو گیاهی

29

1112060

روشهای تکثیر گیاهان

30

1111113

ریاضی 1

31

1111114

ریاضی 2

32

1112035

ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان

33

1212255

زبان خارجه

34

1112022

زیست شناسی پرتویی

35

1112016

زیست شناسی سلولی و مولکولی

36

1112036

ژنتیک

37

1112063

سیتوژنتیک گیاهی

38

1112012

سیستماتیک گیاهی 1

39

1112020

سیستماتیک گیاهی 2

40

1114082

شیمی 1

41

1114084

شیمی 2

42

1114086

شیمی آلی

43

1114091

شیمی محیط زیست

44

1213209

فارسی عمومی

45

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

47

1112061

فیزیولوژی تنش

48

1112023

فیزیولوژی جانوری 1

49

1112033

فیزیولوژی جانوری 2

50

1112038

فیزیولوژی جانوری 3

51

1112031

فیزیولوژی گیاهی 1

52

1112039

فیزیولوژی گیاهی 2

53

1113109

فیزیک

54

1112162

مبانی بیوشیمی

55

1112120

متون زیست شناسی

56

1112018

میکروبیولوژی عمومی

57

1215432

ورزش 1

58

1112052

ویروس شناسی

59

1115214

کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی


به ما امتیاز دهید: