شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
صنايع دستي مخصوص وروديهاي 90و بعدآن

ردیفکد درسنام درس

1

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

2

1810012

آشنايي با هنر تاريخ2

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1233030

اندیشه اسلامی 1

8

1233031

اندیشه اسلامی2

9

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1810314

انسان طبيعت طراحي1

11

1810318

انسان طبيعت طراحي2

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1810021

تاريخچه كتابت

14

1810352

تجزيه و تحليل آثار تجسمي

15

1810316

تحقيق در صنايع دستي ايران2

16

1810313

تحول صنايع دستي در دنيا

17

1215427

تربیت بدنی

18

1215152

تربیت بدنی 1

19

1215153

تربیت بدنی2

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1810047

حمكت هنر اسلامي

24

1810317

خوشنويسي و طراحي حروف1

25

1233043

دانش خانواده و جمعیت

26

1212256

زبان خارجه

27

1810321

طرح اشياء در تمدن اسلامي

28

1213210

فارسی عمومی

29

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

30

1211411

فلسفه اخلاق

31

1810008

مباني هنرهاي تجسمي 2

32

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

33

1810336

مديريت توليد صنعتي

34

1810319

مرمت و نگهداري آثار هنري1

35

1810320

مرمت و نگهداري آثار هنري2

36

1810261

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران1

37

1810264

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران2

38

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

39

1810010

هنر در تمدن اسلامي2

40

1810353

هنر در دنياي كودكان

41

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: