شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
صنايع دستي ورودي قبل از 90

ردیفکد درسنام درس

1

1226041

آشنايي با رشته هاي هنرهاي معاصر

2

1712048

آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران

3

1810014

آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران

4

1226023

آشنايي با هنر تاريخ1

5

1712030

آشنايي با هنر تاريخ1

6

1226034

آشنايي با هنر تاريخ2

7

1712036

آشنايي با هنر تاريخ2

8

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

9

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

10

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

11

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1712037

انسان طبيعت طراحي

16

1226016

انسان طبيعت طراحي1

17

1226022

انسان طبيعت طراحي2

18

1220434

انقلاب اسلامی ایران

19

1712046

بررسي هنرهاي اسلامي در دوران معاصر

20

1712111

بررسي و تجزيه و تحليل مكاتب مختلف نگارگري

21

1712080

تاريخ نگارگري در ايران

22

1226005

تاريخچه كتابت

23

1712047

تاريخچه كتابت

24

1226028

تحقيق در صنايع دستي ايران1

25

1226032

تحقيق در صنايع دستي ايران2

26

1712071

تحقيق در هنرهاي اسلامي ايران

27

1226026

تحول صنايع دستي در دنيا

28

1215427

تربیت بدنی

29

1215152

تربیت بدنی 1

30

1215153

تربیت بدنی2

31

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

32

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

33

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

34

1226043

حكمت و هنر اسلامي

35

1226043

حمكت هنر اسلامي

36

1712117

حمكت هنر اسلامي

37

1226017

خوشنويسي و طراحي حروف1

38

1233043

دانش خانواده و جمعیت

39

1712039

روش تحقيق

40

1712088

روشهاي حفاظت و نگهداري از اشياء موزه اي

41

1712115

زبان تخصصي

42

1212256

زبان خارجه

43

1712086

سير تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاي سنتي ايران

44

1712069

شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ايران1

45

1712075

شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ايران2

46

1712045

شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران

47

1213210

فارسی عمومی

48

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1712085

كنترل كيفي و استاندارهاي هنر اسلامي ايران1

51

1712110

كنترل كيفي و استاندارهاي هنر اسلامي ايران2

52

1712089

مباني زيبايي شناسي هنر اسلامي

53

1712116

مباني هنر و جلوه هاي آن در قرآن

54

1226011

مباني هنرهاي تجسمي 2

55

1712124

مباني هنرهاي تجسمي 2

56

1226008

مباني هنرهاي تجسمي1

57

1712027

مباني هنرهاي تجسمي1

58

1712070

مباني و مبادي اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران1

59

1712082

مباني و مبادي اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران2

60

1226042

مديريت توليد صنعتي

61

1226036

مرمت و نگهداري آثار هنري1

62

1226039

مرمت و نگهداري آثار هنري2

63

1712087

نمايش درايران

64

1712081

هندسه مناظر و مرايا

65

1226006

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران1

66

1226012

هندسه نقوش در صنايع دستي ايران2

67

1226006

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران1

68

1226012

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران2

69

1226027

هنر در تمدن اسلامي1

70

1712029

هنر در تمدن اسلامي1

71

1226031

هنر در تمدن اسلامي2

72

1712034

هنر در تمدن اسلامي2

73

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: