شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
صنایع دستی مخصوص ورودیهای 90و بعدآن

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1810167

آشنایی با رشته های هنرهای معاصر

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1810006

آشنایی با هنر تاریخ1

5

1810012

آشنایی با هنر تاریخ2

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1810314

انسان طبیعت طراحی1

12

1810318

انسان طبیعت طراحی2

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1810021

تاریخچه کتابت

15

1810352

تجزیه و تحلیل آثار تجسمی

16

1810316

تحقیق در صنایع دستی ایران2

17

1810313

تحول صنایع دستی در دنیا

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی2

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1810047

حمکت هنر اسلامی

25

1810317

خوشنویسی و طراحی حروف1

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1212256

زبان خارجه

28

1810321

طرح اشیاء در تمدن اسلامی

29

1213210

فارسی عمومی

30

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

31

1211411

فلسفه اخلاق

32

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

33

1810003

مبانی هنرهای تجسمی1

34

1810336

مدیریت تولید صنعتی

35

1810319

مرمت و نگهداری آثار هنری1

36

1810320

مرمت و نگهداری آثار هنری2

37

1810261

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران1

38

1810264

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران2

39

1810005

هنر در تمدن اسلامی1

40

1810010

هنر در تمدن اسلامی2

41

1810353

هنر در دنیای کودکان

42

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: