شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه

ردیفکد درسنام درس

1

1810265

آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران1

2

1810337

آشنایی با پارچه و لباسهای سنتی ایران2

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1810167

آشنایی با رشته های هنرهای معاصر

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1810006

آشنایی با هنر تاریخ1

7

1810012

آشنایی با هنر تاریخ2

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1810314

انسان طبیعت طراحی1

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1810347

پارچه شناسی2

16

1810345

تاریخ پارچه و نساجی1

17

1810349

تاریخ پارچه و نساجی2

18

1810352

تجزیه و تحلیل آثار تجسمی

19

1810313

تحول صنایع دستی در دنیا

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1810047

حمکت هنر اسلامی

27

1810317

خوشنویسی و طراحی حروف1

28

1233043

دانش خانواده و جمعیت

29

1810017

روش تحقیق

30

1212256

زبان خارجه

31

1213210

فارسی عمومی

32

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

33

1211411

فلسفه اخلاق

34

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

35

1810003

مبانی هنرهای تجسمی1

36

1810261

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران1

37

1810264

هندسه نقوش در صنایع دستی ایران2

38

1810005

هنر در تمدن اسلامی1

39

1810010

هنر در تمدن اسلامی2

40

1810353

هنر در دنیای کودکان

41

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: