شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علم اطلاعات و دانش شناسی

ردیفکد درسنام درس

1

1712169

آشنایی با اطلاعات و ارتباطات

2

1712183

آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

3

1712214

آشنایی با تاریخ ادبیات ایران

4

1712177

آشنایی با تاریخ ادبیات جهان

5

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

6

1712191

آشنایی با علم سنجی

7

1712174

آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات

8

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9

1712206

آشنایی با مدیریت دانش

10

1712167

آشنایی با مواد و رسانه ها

11

1712176

آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه

12

1712185

آشنایی با نسخه های خطی و آثار کمیاب

13

1712172

آشنایی با ویراستاری نشر

14

1712190

آمار برای کتابداران

15

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

16

1712162

آیین نگارش علمی

17

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

18

1712215

اخلاق حرفه ای

19

1712182

اصول کار مرجع

20

1233030

اندیشه اسلامی 1

21

1233031

اندیشه اسلامی2

22

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

23

1220434

انقلاب اسلامی ایران

24

1712155

تاریخ تمدن

25

1712197

تاریخ علوم

26

1712200

تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی

27

1215427

تربیت بدنی

28

1215152

تربیت بدنی 1

29

1215153

تربیت بدنی2

30

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

31

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

32

1712180

جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه

33

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

34

1233043

دانش خانواده و جمعیت

35

1217114

روانشناسی عمومی

36

1212256

زبان خارجه

37

1712198

زبان شناسی کاربردی

38

1712165

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

39

1712187

سازماندهی رایانه منابع

40

1712181

سازماندهی مواد 3

41

1712161

سازماندهی مواد1

42

1712166

سازماندهی مواد2

43

1712199

طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

44

1213210

فارسی عمومی

45

1712152

فراهم آوری و توسعه مجموعه

46

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

47

1211411

فلسفه اخلاق

48

1222073

مبانی جامعه شناسی

49

1712151

مبانی علوم رایانه

50

1712194

مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی

51

1712163

متون اختصاصی انگلیسی1

52

1712170

متون اختصاصی انگلیسی2

53

1712184

متون اختصاصی انگلیسی3

54

1712189

مدیریت نشریات ادواری

55

1712201

مدیریت کتابخانه های و اطلاع رسانی

56

1712173

مرجع شناسی تخصصی

57

1712205

مرجع شناسی علوم اسلامی

58

1712208

مرجع شناسی عمومی

59

1712186

مقدمات آرشیو

60

1712164

مقدمه ای بر روابط عمومی

61

1712149

مقدمه ای برکتابداری و اطلاع رسانی

62

1712179

مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان و نوسواد

63

1712154

مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان

64

1712202

نمایه سازی کتاب

65

1712153

واژه پردازی

66

1215428

ورزش1

67

1712204

کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری

68

1712193

کتابخانه های تخصصی و توسعه اهداف سازمانی

69

1712196

کتابخانه های دانشگاهی و توسعه علمی

70

1712192

کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی

71

1712178

کتابخانه و توسعه پایدار


به ما امتیاز دهید: