شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اجتماعی برنامه ریزی و رفاه اجتماعی

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1222184

آمار در علوم اجتماعی

4

1117001

آمار مقدماتی

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1221001

اصول علم اقتصاد

8

1222004

اصول علم سیاست

9

1222200

اقتصاد ایران

10

1222221

اقتصاد توسعه

11

1222210

انحرافات و سیاست اجتماعی

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی 2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1222201

برنامه ریزی روستایی

17

1222206

برنامه ریزی شهری

18

1222220

برنامه ریزی مسکن

19

1222219

برنامه ریزی مشارکت

20

1222217

برنامه ریزی منطقه ای

21

1222214

بودجه ریزی

22

1222179

تأمین و رفاه اجتماعی

23

1215427

تربیت بدنی

24

1215152

تربیت بدنی 1

25

1215153

تربیت بدنی 2

26

1222203

تغییرات اجتماعی

27

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233038

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

29

1222218

توسعه پایدار

30

1222215

جامعه شناسی اوقات فراغت

31

1222191

جامعه شناسی خانواده

32

1222213

جغرافیای انسانی ایران

33

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

34

1222194

حقوق کار

35

1233043

دانش خانواده و جمعیت

36

1222190

روش تحقیق نظری

37

1222181

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

38

1111001

ریاضیات پایه

39

1222196

ریاضیات در برنامه ریزی

40

1222198

زبان تخصصی متون برنامه ریزی

41

1222180

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1

42

1212256

زبان خارجه

43

1222207

زنان و سیاست اجتماعی

44

1222183

سیاست اجتماعی

45

1222199

سیاست گذاری توریسم

46

1222216

سیاست گذاری محیط زیست

47

1222212

سیاست های بهداشتی و آموزشی

48

1213210

فارسی عمومی

49

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

50

1222211

فقر و نابرابری اجتماعی

51

1211411

فلسفه اخلاق

52

1222208

فنون برنامه ریزی اجتماعی

53

1222205

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

54

1222195

مبانی تفکر جمعی و کار گروهی

55

1222001

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1

56

1222002

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2

57

1222192

مبانی جمعیت شناسی

58

1222185

مبانی روان شناسی مفاهیم اساسی

59

1211001

مبانی فلسفه 1

60

1222187

مبانی مدیریت و سازماندهی

61

1222005

مبانی مردم شناسی

62

1222189

مبانی مطالعات فرهنگی

63

1222182

مدیریت بحران و ریسک

64

1222202

نظریه های برنامه ریزی

65

1222186

نظریه های جامعه شناسی 1

66

1222193

نظریه های جامعه شناسی 2

67

1215428

ورزش1

68

1222188

کارآفرینی و توانمند سازی

69

1222209

کاربرد جمعیت شناسی

70

1222204

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

71

1223001

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: