شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اجتماعی تعاون و رفاه اجتماعی

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117001

آمار مقدماتی

4

1222019

آماردر علوم اجتماعی

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1222051

اصول آموزش و ترویج تعاونی

8

1214001

اصول حسابداری

9

1221001

اصول علم اقتصاد

10

1222004

اصول علم سیاست

11

1222044

اصول و اندیشه های تعاونی ها

12

1221002

اقتصاد خرد و کلان

13

1222050

امور مالی تعاونی ها

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی 2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1222046

انواع و کارکرد تعاونی ها

19

1222036

بررسی مسائل اجتماعی ایران

20

1222015

تأمین و رفاه اجتماعی

21

1222009

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

22

1215427

تربیت بدنی

23

1215152

تربیت بدنی 1

24

1215153

تربیت بدنی 2

25

1222008

تظریه های جامعه شناسی 1

26

1222018

تغییرات اجتماعی

27

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1222037

جامعه شناسی انقلاب

30

1222034

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

31

1222032

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

32

1222029

جامعه شناسی روستایی

33

1222031

جامعه شناسی سازمان ها

34

1222033

جامعه شناسی سیاسی

35

1222022

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1223002

حقوق تجارت

38

1223003

حقوق تعاون تهیه اساسنامه و آیین نامه

39

1233043

دانش خانواده و جمعیت

40

1217001

روان شناسی اجتماعی

41

1222025

روش تحقیق عملی

42

1222021

روش تحقیق نظری

43

1222016

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

44

1111001

ریاضیات پایه

45

1212001

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1

46

1212002

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 2

47

1212256

زبان خارجه

48

1222047

زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی

49

1222049

سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها

50

1222045

سیر تحول تعاونی در ایران و جهان

51

1213210

فارسی عمومی

52

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

53

1211411

فلسفه اخلاق

54

1222024

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

55

1222003

مبانی تعاون

56

1222001

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1

57

1222002

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2

58

1222007

مبانی جمعیت شناسی

59

1217001

مبانی روان شناسی مفاهیم اساسی

60

1211001

مبانی فلسفه1

61

1222005

مبانی مردم شناسی

62

1222013

نظریه های جامعه شناسی 2

63

1215428

ورزش1

64

1223001

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: