شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اجتماعی تعاون و رفاه اجتماعی

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117001

آمار مقدماتی

4

1222019

آماردر علوم اجتماعی

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1222051

اصول آموزش و ترویج تعاونی

8

1214001

اصول حسابداری

9

1221001

اصول علم اقتصاد

10

1222004

اصول علم سیاست

11

1222044

اصول و اندیشه های تعاونی ها

12

1221002

اقتصاد خرد و کلان

13

1222050

امور مالی تعاونی ها

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی 2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1222046

انواع و کارکرد تعاونی ها

19

1222036

بررسی مسائل اجتماعی ایران

20

1222015

تأمین و رفاه اجتماعی

21

1222009

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

22

1215427

تربیت بدنی

23

1215152

تربیت بدنی 1

24

1215153

تربیت بدنی 2

25

1222008

تظریه های جامعه شناسی 1

26

1222018

تغییرات اجتماعی

27

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1222037

جامعه شناسی انقلاب

30

1222034

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

31

1222032

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

32

1222029

جامعه شناسی روستایی

33

1222031

جامعه شناسی سازمان ها

34

1222033

جامعه شناسی سیاسی

35

1222022

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1223002

حقوق تجارت

38

1223003

حقوق تعاون تهیه اساسنامه و آیین نامه

39

1233043

دانش خانواده و جمعیت

40

1217001

روان شناسی اجتماعی

41

1222021

روش تحقیق نظری

42

1222016

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

43

1111001

ریاضیات پایه

44

1212001

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1

45

1212002

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 2

46

1212256

زبان خارجه

47

1222047

زمینه ها و شیوه های همیاری در جوامع شهری و روستایی

48

1222049

سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها

49

1213210

فارسی عمومی

50

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

51

1211411

فلسفه اخلاق

52

1222024

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

53

1222003

مبانی تعاون

54

1222001

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1

55

1222002

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2

56

1222007

مبانی جمعیت شناسی

57

1217001

مبانی روان شناسی مفاهیم اساسی

58

1211001

مبانی فلسفه1

59

1222005

مبانی مردم شناسی

60

1222013

نظریه های جامعه شناسی 2

61

1215428

ورزش1

62

1223001

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: