شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اجتماعی روابط عمومی

ردیفکد درسنام درس

1

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

1222306

آمار مقدماتی

3

1222309

آماردر علوم اجتماعی

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1222406

ارتباط با رسانه ها

7

1222331

ارتباط تصویری

8

1222334

ارتباطات بین المللی

9

1222328

ارتباطات سیاسی

10

1222404

اصول اقناع و تبلیغ سیاسی

11

1222403

اصول تبلیغات بازرگانی

12

1222402

اصول روابط عمومی

13

1222312

اصول روابط و سازمان های بین المللی

14

1222310

اصول سازمان و مدیریت

15

1222305

اصول علم اقتصاد

16

1222302

اصول علم سیاست

17

1222333

افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی

18

1222311

اقتصاد ایران

19

1233030

اندیشه اسلامی 1

20

1233031

اندیشه اسلامی 2

21

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

22

1222313

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

23

1220434

انقلاب اسلامی ایران

24

1222330

تحلیل محتوای پیام های ارتباطی

25

1222308

تخصصی 1 متون ارتباطات اجتماعی

26

1215427

تربیت بدنی

27

1215152

تربیت بدنی 1

28

1215153

تربیت بدنی 2

29

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

30

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

31

1222325

تکنولوژی ارتباطی

32

1222442

تکنیک های روابط عمومی

33

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

34

1222403

حقوق ارتباط جمعی

35

1222322

حقوق اساسی

36

1233043

دانش خانواده و جمعیت

37

1222443

روابط عمومی الکترونیکی

38

1222406

روابط عمومی عملی 1 گزارش و نگارش

39

1222407

روابط عمومی عملی 2 انتشارات

40

1222304

روان شناسی اجتماعی

41

1222323

روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی

42

1222315

روش تحقیق در علوم اجتماعی نظری ، عملی

43

1222440

زبان تخصصی 2 متون روابط عمومی

44

1212256

زبان خارجه

45

1222439

شیوه نگارش فارسی در مطبوعات

46

1222441

طرح و برنامه ریزی در روابط عمومی

47

1213210

فارسی عمومی

48

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1222324

گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات

51

1222444

مبانی آرشیو و اطلاع رسانی

52

1222321

مبانی ارتباط و توسعه

53

1222318

مبانی ارتباطات انسانی

54

1222320

مبانی ارتباطات جمعی

55

1222317

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

56

1222332

مبانی جامعه اطلاعاتی

57

1222303

مبانی جامعه شناسی

58

1222412

مدیریت روابط عمومی

59

1222327

معنی شناسی دررسانه

60

1222326

نظریه های ارتباطات اجتماعی

61

1222307

نظریه های جامعه شناسی

62

1215428

ورزش1

63

1222347

کاربرد رایانه در علوم ارتباطات

64

1222301

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: