شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اجتماعی روزنامه نگاری

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1222306

آمار مقدماتی

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1222334

ارتباطات بین المللی

7

1222331

ارتباطات تصویری

8

1222328

ارتباطات سیاسی

9

1222312

اصول روابط و سازمان های بین المللی

10

1222329

اصول روزنامه نگاری

11

1222310

اصول سازمان و مدیریت

12

1222305

اصول علم اقتصاد

13

1222302

اصول علم سیاست

14

1222323

افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی

15

1222311

اقتصاد ایران

16

1222309

امار در علوم اجتماعی

17

1233030

اندیشه اسلامی 1

18

1233031

اندیشه اسلامی 2

19

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

20

1222313

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

21

1220434

انقلاب اسلامی ایران

22

1222308

تاریخ مطبوعات

23

1222330

تحلیل محتوای پیام های ارتباطی

24

1215427

تربیت بدنی

25

1215152

تربیت بدنی 1

26

1215153

تربیت بدنی 2

27

1233032

تفسیر موضوعی قران کریم

28

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1222325

تکنولوژی ارتباطی

30

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

31

1222340

حقوق ارتباط جمعی

32

1222322

حقوق اساسی

33

1222338

حقوق و مسئولیت های روزنامه نگاری

34

1233043

دانش خانواده و جمعیت

35

1222304

روان شناسی اجتماعی

36

1222348

روزنامه نگاری الکترونیکی

37

1222344

روزنامه نگاری تخصصی

38

1222323

روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی

39

1222335

روزنامه نگاری عملی 1 مصاحبه مطبوعاتی

40

1222342

روزنامه نگاری عملی 2 گزارش مطبوعاتی

41

1222315

روش های تحقیق در علوم اجتماعی نظری و عملی

42

1222331

زبان تخصصی 1 متون ارتباطات اجتماعی

43

1222314

زبان تخصصی 2 متون روزنامه نگاری

44

1212256

زبان خارجه

45

1222439

شیوه نگارش فارسی در مطبوعات

46

1222339

عکاسی خبری فتوژورنالیسم

47

1213210

فارسی عمومی

48

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1222324

گرافیک و صفحه ارایی در مطبوعات

51

1222318

مبانی ارتباط انسانی

52

1222321

مبانی ارتباط و توسعه

53

1222320

مبانی ارتباطات جمعی

54

1222317

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

55

1222332

مبانی جامعه اطلاعاتی

56

1222303

مبانی جامعه شناسی

57

1222327

معنی شناسی در رسانه

58

1222326

نظریه های ارتباطات اجتماعی

59

1222307

نظریه های جامعه شناسی

60

1222325

نقد و تفسیر مقاله نویسی

61

1215428

ورزش1

62

1222343

ویراستاری و مدیریت اخبار

63

1222347

کاربرد رایانه در علوم ارتباطات

64

1222301

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: