شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اجتماعی مددکاری

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1222150

آشنایی با روش های مددکاری اجتماعی

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1117001

آمار مقدماتی

5

1222142

آماردرعلوم اجتماعی

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1222152

اصول توان بخشی

9

1221001

اصول علم اقتصاد

10

1222004

اصول علم سیاست

11

1222170

اعتیاد

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی 2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1222171

بررسی مسائل اجتماعی ایران

17

1222172

بهداشت روانی

18

1222154

پویایی گروهی

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی 2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1222155

توانبخشی گروه های خاص

25

1222141

جامعه شناسی انحرافات

26

1222169

جامعه شناسی توسعه

27

1222173

جامعه شناسی روستایی

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1222165

حقوق در مددکاری

30

1233043

دانش خانواده و جمعیت

31

1222153

روان شناسی اجتماعی

32

1222162

روان شناسی کودکی و نوجوانی

33

1222147

روش تحقیق نظری

34

1222176

روش ها و فنون توانمند سازی

35

1222164

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

36

1111001

ریاضیات پایه

37

1222158

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1

38

1222163

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 2

39

1212256

زبان خارجه

40

1222177

سرپرستی در خدمات اجتماعی

41

1213210

فارسی عمومی

42

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

43

1222174

فقر و نابرابری های اجتماعی

44

1211411

فلسفه اخلاق

45

1222001

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1

46

1222002

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2

47

1222149

مبانی جمعیت شناسی

48

1222185

مبانی روان شناسی مفاهیم اساسی

49

1211001

مبانی فلسفه 1

50

1222146

مبانی مددکاری اجتماعی

51

1222145

مبانی مدیریت و سازماندهی

52

1222005

مبانی مردم شناسی

53

1222168

مددکاری اجتماعی جامعه ای

54

1222161

مددکاری اجتماعی گروهی

55

1222159

مقدمات مشاوره و راهنمایی

56

1222144

نظریه های جامعه شناسی 1

57

1222148

نظریه های جامعه شناسی 2

58

1215428

ورزش1

59

1222160

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

60

1223001

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: