شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اجتماعی پژوهشگری

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1222019

آمار در علوم اجتماعی

4

1117001

آمار مقدماتی

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1221001

اصول علم اقتصاد

8

1222004

اصول علم سیاست

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1222036

بررسی مسائل اجتماعی ایران

14

1222015

تأمین و رفاه اجتماعی

15

1222009

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

16

1215427

تربیت بدنی

17

1215152

تربیت بدنی 1

18

1215153

تربیت بدنی 2

19

1222018

تغییرات اجتماعی

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1222026

تکنیک های خاص تحقیق

23

1222010

جامعه شناسی آموزش و پرورش

24

1222020

جامعه شناسی ارتباط جمعی

25

1222014

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

26

1222037

جامعه شناسی انقلاب

27

1222017

جامعه شناسی ایلات و عشایر

28

1222023

جامعه شناسی توسعه

29

1222034

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

30

1222006

جامعه شناسی جهان سوم

31

1222012

جامعه شناسی خانواده

32

1222032

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

33

1222029

جامعه شناسی روستایی

34

1222031

جامعه شناسی سازمان ها

35

1222033

جامعه شناسی سیاسی

36

1222030

جامعه شناسی شهری

37

1222038

جامعه شناسی صنعتی

38

1222022

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

39

1222027

جغرافیای انسانی ایران

40

1222035

جمعیت شناسی ایران

41

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

42

1233043

دانش خانواده و جمعیت

43

1217002

روان شناسی اجتماعی

44

1222021

روش تحقیق نظری

45

1222016

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

46

1111001

ریاضیات پایه

47

1212001

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1

48

1212002

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 2

49

1212256

زبان خارجه

50

1213210

فارسی عمومی

51

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1211411

فلسفه اخلاق

53

1222024

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

54

1222003

مبانی تعاون

55

1222001

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 1

56

1222002

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2

57

1222007

مبانی جمعیت شناسی

58

1217001

مبانی روان شناسی مفاهیم اساسی

59

1211001

مبانی فلسفه 1

60

1222005

مبانی مردم شناسی

61

1222011

مردم شناسی فرهنگی

62

1222008

نظریه های جامعه شناسی 1

63

1222013

نظریه های جامعه شناسی 2

64

1215428

ورزش1

65

1222041

کاربرد جمعیت شناسی

66

1115001

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

67

1223001

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: