شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اقتصادی تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1221101

ازریابی طرح های اقتصادی

7

1214017

اصول حسابداری1

8

1214045

اصول حسابداری2

9

1214076

اصول حسابداری3

10

1221134

اقتصاد ایران

11

1221125

اقتصاد بخش عمومی

12

1221036

اقتصاد خرد

13

1221122

اقتصاد خرد میانه 1

14

1221123

اقتصاد خرد میانه 2

15

1221090

اقتصاد ریاضی

16

1221097

اقتصاد سنجی

17

1221110

اقتصاد صنعتی

18

1221100

اقتصاد مدیریت

19

1221102

اقتصاد منابع

20

1221107

اقتصاد کشاورزی

21

1221032

اقتصاد کلان

22

1221121

اقتصاد کلان میانه 1

23

1221124

اقتصاد کلان میانه 2

24

1233030

اندیشه اسلامی 1

25

1233031

اندیشه اسلامی2

26

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

27

1220434

انقلاب اسلامی ایران

28

1221109

پژوهش عملیاتی

29

1214071

پول و ارزبانکداری

30

1221096

تاریخ عقاید اقتصادی

31

1218181

تجارت بین الملل

32

1215427

تربیت بدنی

33

1215152

تربیت بدنی 1

34

1215153

تربیت بدنی2

35

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

36

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

37

1221028

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

38

1214038

حسابداری صنعتی

39

1214077

حسابرسی

40

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

41

1233043

دانش خانواده و جمعیت

42

1221113

روش تحقیق در اقتصاد

43

1111014

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

44

1111015

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

45

1212208

زبان تخصصی اقتصاد

46

1212174

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

47

1212256

زبان خارجه

48

1213210

فارسی عمومی

49

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

50

1211411

فلسفه اخلاق

51

1221098

مالیه بین الملل

52

1221034

مالیه عمومی اقتصاد بخش عمومی

53

1221035

مبانی روش تحقیق

54

1221033

مبانی و اصول سازمان مدیریت

55

1218123

مدیریت رفتار سازمانی

56

1221103

نظام اقتصادی صدر اسلام

57

1221108

نظام های اقتصادی

58

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: