شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم اقتصادی نظری

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1221101

ارزیابی طرح های اقتصادی

6

1214092

اصول حسابداري1

7

1221092

اصول حسابداري2

8

1218182

اصول سازمان مدیریت

9

1221104

اقتصاد ایران

10

1221091

اقتصاد بخش عمومی 1

11

1221095

اقتصاد بخش عمومی 2

12

1218199

اقتصاد توسعه

13

1221086

اقتصاد خرد1

14

1221088

اقتصاد خرد2

15

1221090

اقتصاد ریاضی

16

1221097

اقتصاد سنجی

17

1221110

اقتصاد صنعتی

18

1221100

اقتصاد مدیریت

19

1221102

اقتصاد منابع

20

1221111

اقتصاد کار و نیروی انسانی

21

1221107

اقتصاد کشاورزی

22

1221087

اقتصاد کلان1

23

1221089

اقتصاد کلان2

24

1117117

امار 1

25

1117118

امار 2

26

1233025

اندیشه اسلامی 1

27

1233026

اندیشه اسلامی2

28

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

29

1220424

انقلاب اسلامی ایران

30

1221106

برنامه ریزی اقتصادی

31

1221109

پژوهش عملیاتی

32

1221093

پول و بانکداری

33

1221096

تاریخ عقاید اقتصادی

34

1218181

تجارت بین الملل

35

1215431

تربیت بدنی

36

1215150

تربیت بدنی 1

37

1215151

تربیت بدنی2

38

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

39

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

40

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

41

1223172

حقوق تجارت

42

1233044

دانش خانواده و جمعیت

43

1221105

روش تحقیق

44

1111174

ریاضیات 1

45

1111175

ریاضیات 2

46

1212255

زبان خارجه

47

1212206

زبان خارجی 2

48

1213209

فارسی عمومی

49

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

50

1211410

فلسفه اخلاق

51

1221098

مالیه بین الملل

52

1222139

مبانی جامعه شناسی

53

1221094

مبانی فقهی اقتصاد اسلام

54

1221103

نظام اقتصادی صدر اسلام

55

1221108

نظام های اقتصادی

56

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: