شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم تربيتي مشاوره و راهنمايي

ردیفکد درسنام درس

1

1211360

آسيب شناسي اجتماعي

2

1211093

آسيب شناسي رواني1

3

1211098

آسيب شناسي رواني2

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1117005

آمار استنباطي

7

1117004

آمار توصيفي

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1217035

اختلالات يادگيري

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1211005

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده

12

1211101

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره سالمندان

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220434

انقلاب اسلامی ایران

17

1211099

بازي درماني

18

1217107

بهداشت رواني

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1211095

خانواده نابسامان

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1211361

راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه هاي مربوط به آن

28

1211409

راهنمايي و مشاوره گروهي

29

1211362

روابط انساني و بهبود ان در سازمانها

30

1211367

روان سنجي

31

1217105

روانشناسي اجتماعي

32

1217106

روانشناسي ازديدگاه دانشمندان اسلامي

33

1217052

روانشناسي پويايي گروه

34

1211365

روانشناسي تربيتي

35

1217046

روانشناسي رشد1

36

1211408

روانشناسي رشد2

37

1211407

روانشناسي شخصيت

38

1217056

روانشناسي عمومي1

39

1217006

روانشناسي عمومي2

40

1217051

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

41

1217186

روانشناسي يادگيري

42

1211007

روشها و فنون تدريس

43

1217053

روشهاي تغيير و اصلاح رفتار

44

1212044

زبان تخصصي مشاوره

45

1212256

زبان خارجه

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211006

فلسفه آموزش و پرورش

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1211090

فناوري آموزشي

51

1112003

فيزيولوژي اعصاب و غدد

52

1211004

كاربرد آزمونهاي رواني

53

1211364

كاربرد كامپيوتر در روانشناسي

54

1211009

كليات فلسفه

55

1211359

مباني جامعه شناسي

56

1217055

مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

57

1217049

متون زبان تخصصي روانشناسي و علوم تربيتی

58

1217108

مددكاري اجتماعي

59

1211102

مديريت مراكز پيش دبستاني

60

1211094

مسائل نوجوانان و جوانان درايران و معاصر

61

1217109

مقدمات روانپزشكي

62

1211366

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

63

1211096

مهارتهاي ارتباطي كلاس

64

1211449

نظريه هاي مشاوره و روان درماني1

65

1211363

نظريه هاي مشاوره و روان درماني2

66

1211103

نهاد خانواده در اسلام و ايران

67

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: