شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم تربیتی مشاوره و راهنمایی

ردیفکد درسنام درس

1

1211360

آسیب شناسی اجتماعی

2

1211093

آسیب شناسی روانی1

3

1211098

آسیب شناسی روانی2

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1117005

آمار استنباطی

7

1117004

آمار توصیفی

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1217035

اختلالات یادگیری

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1211005

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده

12

1211101

اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220434

انقلاب اسلامی ایران

17

1211099

بازی درمانی

18

1217107

بهداشت روانی

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1211095

خانواده نابسامان

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1211361

راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن

28

1211409

راهنمایی و مشاوره گروهی

29

1211362

روابط انسانی و بهبود ان در سازمانها

30

1211367

روان سنجی

31

1217105

روانشناسی اجتماعی

32

1217106

روانشناسی ازدیدگاه دانشمندان اسلامی

33

1217052

روانشناسی پویایی گروه

34

1211365

روانشناسی تربیتی

35

1217046

روانشناسی رشد1

36

1211408

روانشناسی رشد2

37

1211407

روانشناسی شخصیت

38

1217056

روانشناسی عمومی1

39

1217006

روانشناسی عمومی2

40

1217051

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

41

1217186

روانشناسی یادگیری

42

1211007

روشها و فنون تدریس

43

1217053

روشهای تغییر و اصلاح رفتار

44

1212044

زبان تخصصی مشاوره

45

1212256

زبان خارجه

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211006

فلسفه آموزش و پرورش

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1211090

فناوری آموزشی

51

1112003

فیزیولوژی اعصاب و غدد

52

1211359

مبانی جامعه شناسی

53

1217055

مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره

54

1217049

متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

55

1217108

مددکاری اجتماعی

56

1211102

مدیریت مراکز پیش دبستانی

57

1211094

مسائل نوجوانان و جوانان درایران و معاصر

58

1217109

مقدمات روانپزشکی

59

1211366

مقدمات روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

60

1211096

مهارتهای ارتباطی کلاس

61

1211449

نظریه های مشاوره و روان درمانی1

62

1211363

نظریه های مشاوره و روان درمانی2

63

1211103

نهاد خانواده در اسلام و ایران

64

1215428

ورزش1

65

1211004

کاربرد آزمونهای روانی

66

1211364

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

67

1211009

کلیات فلسفه


به ما امتیاز دهید: