شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم سیاسی

ردیفکد درسنام درس

1

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

3

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

4

1231027

ارتش و سیاست

5

1231014

اصول روابط بین الملل 1

6

1231015

اصول روابط بین الملل 2

7

1233030

اندیشه اسلامی 1

8

1233031

اندیشه اسلامی 2

9

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1231012

اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام

11

1231010

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1231023

انقلاب اسلامی ایران اختصاصی

14

1231013

تئوری های انقلاب

15

1231006

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 از سقراط تا ماکیاول

16

1231007

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 از ماکیاول تا مارکس

17

1229008

تاریخ تحول دولت در اسلام

18

1229007

تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945

19

1229006

تاریخ روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357

20

1229005

تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320

21

1229004

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320

22

1231004

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357

23

1215152

تربیت بدنی 1

24

1215153

تربیت بدنی 2

25

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1227003

جامعه شناسی سیاسی

28

1231003

جنبش های اسلامی معاصر

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1223013

حقوق اداری کلیات و ایران

31

1223009

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

32

1223010

حقوق اساسی کلیات

33

1223014

حقوق بین الملل اسلامی

34

1223015

حقوق بین الملل خصوصی

35

1223011

حقوق بین الملل عمومی 1

36

1223012

حقوق بین الملل عمومی 2

37

1231028

خلیج فارس و مسائل آن

38

1233043

دانش خانواده و جمعیت

39

1231026

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام

40

1217094

روانشناسی اجتماعی

41

1231005

روش تحقیق در علوم سیاسی الف

42

1231016

روش تحقیق در علوم سیاسی ب

43

1231011

سازمان های بین المللی

44

1231018

سیاست خارجی جمهوری اسلامی

45

1231022

سیاست خارجی قدرت های بزرگ

46

1231024

سیاست و حکومت در خاورمیانه

47

1231020

شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم

48

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1231017

فن دیپلماسی و آداب کنسولی

51

1231009

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام

52

1227002

مبانی جامعه شناسی عمومی

53

1221013

مبانی علم اقتصاد

54

1223008

مبانی علم حقوق

55

1231001

مبانی علم سیاست

56

1212038

متون سیاسی به زبان خارجه1

57

1212039

متون سیاسی به زبان خارجی2

58

1231008

مسائل اقتصادی و سیاست نفت در ایران

59

1231019

مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم

60

1231025

مسائل نظامی و استراتژیک معاصر

61

1231002

نظام سیاسی و دولت در اسلام

62

1231021

نوسازی و دگرگونی سیاسی


به ما امتیاز دهید: