شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم قرآن و حدیث ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1220737

آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی

2

1220836

آیین نگارش متون علمی

3

1220434

انقلاب اسلامی

4

1220813

تاریح کتابت قرآن و قرائات تاریخ قرآن

5

1220833

تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب

6

1220735

تاریخ تحلیلی صدراسلام

7

1220745

تاریخ حدیث

8

1215427

تربیت بدنی1

9

1220810

تفسیر ترتیبی قرآن 1

10

1220822

تفسیر موضوعی قرآن 1

11

1220827

تفسیر موضوعی قرآن 2

12

1233043

دانش خانواده

13

1220742

روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث

14

1220837

روش های تفسیری

15

1212256

زبان انگلیسی

16

1212354

زبان تخصصی

17

1213210

زبان فارسی

18

1220830

شناخت نهج البلاغه

19

1220739

صرف کاربردی 2

20

1220732

صرفکاربردی1

21

1220821

علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن 1

22

1220811

علوم قرآنی 2 اعجاز، تحریف ناپذیری

23

1220744

علوم قرآنی روحی، نزول

24

1220816

فقه الحدیث

25

1220858

فقه الحدیث 4

26

1220858

فقه الحدیث4

27

1220819

قرائت و ترجمه متون تخصصی 1

28

1220832

قرائت و ترجمه متون تخصصی 2

29

1220814

مأخذ شناسی تفاسیر قرآن

30

1220823

مأخذ شناسی حدیث

31

1212355

متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی

32

1220812

مصطلح الحدیث

33

1220817

مفردات قرآن

34

1220736

منطق

35

1220733

نحو کاربردی 1

36

1220759

نحو کاربردی 2

37

1215428

ورزش1

38

1220734

کلام اسلامی

39

1220738

کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی


به ما امتیاز دهید: