شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش ورودی 93و94

ردیفکد درسنام درس

1

1215033

آسیب شناسی ورزشی

2

1215281

آسیب شناسی ورزشی

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1115014

آشنایی با کامپیوتر

6

1215219

آمادگی جسمانی 1

7

1215225

آمادگی جسمانی 2

8

1215042

آمادگی جسمانی2 خواهران

9

1215220

آمار توصیفی

10

1215003

آناتومی انسان

11

1215282

آنتروپومتری حرکتی

12

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

13

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

14

1215229

استعدادیابی در ورزش

15

1215283

اصول ارزیابی مهارت های حرکتی

16

1215245

اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی

17

1215221

اصول فلسفه و تاریخ تربیت بدنی

18

1215278

اصول و روش شناسی تمرین

19

1211265

اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

20

1215021

اصول و مبانی تربیت بدنی

21

1233030

اندیشه اسلامی 1

22

1233031

اندیشه اسلامی 2

23

1233031

اندیشه اسلامی2

24

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

25

1220434

انقلاب اسلامی ایران

26

1215264

بدمینتون 2

27

1215014

بدمینتون1

28

1215250

بدمینتون1

29

1215018

بدمینتون2 خواهران

30

1215273

بستکبال 2

31

1215024

بستکبال1

32

1215236

بستکبال1

33

1215035

بسکتبال2

34

1215055

بهداشت ورزش

35

1215260

بهداشت ورزش

36

1215277

بیوشیمی و تغذیه ورزشی

37

1215285

بیومکانیک ورزشی

38

1215032

تاریخ تربیت بدنی

39

1215037

تربیت بدنی در مدارس

40

1215020

تربیت بدنی و ورزش معلولین

41

1215238

ترکیب بدن و کنترل وزن

42

1215056

تغذیه ورزشی

43

1233032

تفسیر موضوعی قرآن

44

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

45

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

46

1215424

تمرین درمانی

47

1215030

تنیس روی میز 2 خواهران

48

1215005

تنیس روی میز1

49

1215242

تنیس روی میز1

50

1215265

تنیس روی میز2

51

1215286

تکنیک های آزمایشگاهی در علوم ورزشی

52

1215011

حرکات اصلاحی

53

1215284

حرکات اصلی و درمانی

54

1215276

حرکات موزون خواهران 1

55

1215275

حرکات موزون خواهران2

56

1215046

حرکت درمانی

57

1215243

حرکت شناسی

58

1215008

حرکت شناسی ورزشی

59

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

60

1215044

حقوق ورزشی

61

1233043

دانش خانواده و جمعیت

62

1215223

دو و میدانی 1

63

1215013

دو و میدانی 2

64

1215010

دو و میدانی1

65

1215239

دو و میدانی2

66

1215240

رشد حرکتی

67

1215012

رشد و تکامل حرکتی

68

1215244

روش تحقیق در تربیت بدنی

69

1111017

ریا ضیات پایه ومقدمات آمار

70

1215052

زبان تخصصی 1

71

1212256

زبان خارجه

72

1112004

زیست شناسی

73

1215034

ژیمناستیک 2

74

1215028

ژیمناستیک1

75

1215246

ژیمناستیک1

76

1215256

ژیمناستیک2

77

1215247

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

78

1211115

سنجش و اندازه گیری درتربیت

79

1215049

سنجش و اندازه گیری کاربردی

80

1215271

شنا تخصصی

81

1215023

شنا1

82

1215227

شنا1

83

1215031

شنا2

84

1215241

شنا2

85

1114001

شیمی

86

1215057

علم تمرین

87

1215059

علم تمرین2

88

1213210

فارسی عمومی

89

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

90

1215226

فعالیت بدنی و تندرستی

91

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

92

1215017

فوتبال 1برادران

93

1215268

فوتبال 2

94

1215231

فوتبال1

95

1215039

فوتبال2 برادران

96

1215002

فیزیولوژی انسان

97

1215222

فیزیولوژی انسان

98

1215280

فیزیولوژی ورزش کودکان

99

1215015

فیزیولوژی ورزش1

100

1215230

فیزیولوژی ورزش1

101

1215026

فیزیولوژی ورزش2

102

1215051

فیزیولوژی ورزش3

103

1113001

فیزیک

104

1215224

مبانی آناتومی حرکت

105

1215022

مبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی

106

1212159

متون خارجه تخصصی 2

107

1215433

متون خارجه در علوم ورزشی

108

1215279

متون خارجه در مبانی علوم زیستی ورزش

109

1215053

مدیریت تاسیسات ورزشی

110

1215025

مدیریت سازمان های ورزشی

111

1215038

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

112

1215036

مقدمات بیو مکانیک ورزشی

113

1215048

مقدمات روش تحقیق

114

1215263

نجات غریق

115

1215258

هندبال 2

116

1215019

هندبال1

117

1215235

هندبال1

118

1215040

هندبال2خواهران

119

1215006

والیبال 1

120

1215009

والیبال 2

121

1215233

والیبال1

122

1215257

والیبال2

123

1215248

ورزش معلولین

124

1215270

ورزش های بومی سنتی

125

1215272

ورزش های رزمی

126

1215029

کشتی 1 برادران

127

1215255

کشتی 1 برادران

128

1215041

کشتی 2 برادران

129

1215269

کشتی 2 برادران

130

1215027

کمک های اولیه

131

1215232

کمک های اولیه

132

1215016

یادگیری حرکتی

133

1215237

یادگیری حرکتی


به ما امتیاز دهید: