شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
علوم کشاورزی

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخیزداری و حفاظت آب و خاک

2

1121058

آبیاری عمومی

3

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1411103

آفات مهم گیاهی و کنترل آنها

6

1121064

آفات و بیمارهای گیاهی

7

1121049

آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1411100

ازدیاد نباتات

11

1121060

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

12

1411084

اصول اصلاحات نباتات

13

1121051

اصول اقتصاد کشاورزی

14

1411082

افات انبارداری

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1411053

اکولوژی عمومی

20

1121061

باغبانی عمومی

21

1411096

بیماریهای مهم گیاهی و کنترل آنها

22

1114204

بیوشیمی عمومی

23

1215431

تربیت بدنی

24

1215150

تربیت بدنی 1

25

1215151

تربیت بدنی2

26

1411237

تشریح و رده بندی گیاهی

27

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1121055

جنگلداری

30

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

31

1121047

خاک شناسی عمومی

32

1121053

دامپروری عمومی

33

1233044

دانش خانواده و جمعیت

34

1411093

دیم کاری

35

1411086

رابطه آب و خاک گیاه

36

1111115

ریاضیات عمومی 1

37

1225009

زبان تخصصی

38

1212255

زبان خارجه

39

1121005

زراعت عمومی

40

1411087

زراعت غلات

41

1411098

زراعت گیاهان علوفه ای و صنعتی

42

1112155

ژنتیک

43

1411105

سبزی کاری و گل کاری

44

1411094

سم شناسی

45

1121050

شناخت محیط زیست

46

1114203

شیمی آلی

47

1114093

شیمی عمومی

48

1121001

طرح آزمایشهای کشاورزی

49

1411088

علف های هرز و کنترل آنها

50

1213209

فارسی عمومی

51

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

52

1211410

فلسفه اخلاق

53

1411099

فیزیولوژی بعد از برداشت

54

1411083

فیزیولوژی گیاهان زراعی

55

1113112

فیزیک عمومی

56

1411108

قارچ ویروس نماند و پروکاریوتهای بیماری زا

57

1121043

گیاه شناسی عمومی

58

1411092

گیاهان دارویی

59

1121056

ماشین های کشاورزی

60

1411058

مبانی کشاورزی پایدار

61

1411107

مبانی کشت بافت گیاهی و بیوتکنولوژی

62

1121063

مرتعداری

63

1411240

میوه مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

64

1411238

میوه های مناطق معتدله و میوه های ریز

65

1121045

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

66

1215432

ورزش1

67

1411102

کنترل گواهی بذر


به ما امتیاز دهید: