شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فرش گرایش طراحی

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1810006

آشنایی با هنر تاریخ1

4

1810012

آشنایی با هنر تاریخ2

5

1810260

آشنایی با هنرهای سنتی ایران

6

1810266

آشنایی با کامپیوتر

7

1810263

آشنایی با یافته های سنتی ایران

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1810291

ارزیابی و ارزشیابی فرش

11

1810283

اقتصادفرش

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1810275

بافت فرش1

17

1810285

پژوهشی در فرش

18

1810273

تاریخ فرش ایران

19

1810290

تاریخ فرش جهان

20

1215427

تربیت بدنی

21

1215152

تربیت بدنی 1

22

1215153

تربیت بدنی2

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1810305

خوشنویسی و طراحی حروف

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1810298

زبان تخصصی

29

1212256

زبان خارجه

30

1810292

شناخت بازاریابی جهانی فرش

31

1810280

شناخت طرح و نقش فرش ایران1

32

1810281

شناخت طرح و نقش فرش ایران2

33

1810270

شناخت طرح و نقش گلیم

34

1810272

علوم الیاف

35

1213210

فارسی عمومی

36

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

37

1211411

فلسفه اخلاق

38

1810257

مبانی هنرهای تجسمی1

39

1810258

مبانی هنرهای تجسمی2

40

1810288

مدیریت تولید فرش

41

1810005

هنر در تمدن اسلامی 1

42

1810010

هنر در تمدن اسلامی2

43

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: