شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
فلسفه و کلام اسلامی ورودی95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1220433

آئین زندگی اخلاق کاربردی

2

1220037

آشنایی با ادیان بزرگ

3

1220148

آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1220139

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

6

1220137

آشنایی با فقه

7

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8

1220285

تاریخ تحلیلی صدراسلام

9

1220113

تاریخ فلسفه اسلامی 1

10

1220155

تاریخ فلسفه اسلامی 2

11

1220208

تاریخ فلسفه اسلامی 3

12

1220205

تاریخ فلسفه غرب 1

13

1220116

تاریخ فلسفه غرب 2

14

1215427

تربیت بدنی

15

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

16

1220214

حکمت اشراق 1

17

1220222

حکمت اشراق 2

18

1220200

حکمت متعالیه 1

19

1220201

حکمت متعالیه 2

20

1220207

حکمت متعالیه 3

21

1220211

حکمت متعالیه 4

22

1220203

حکمت مشاء 1

23

1220210

حکمت مشاء 2

24

1223043

دانش خانواده و جمعیت

25

1220136

روش تحقیق در علوم اسلامی

26

1220018

زبان تخصصی 1

27

1220025

زبان تخصصی 2

28

1220462

زبان تخصصی 3

29

1220202

زبان تخصی 4

30

1212256

زبان خارجه

31

1220143

سیری در نهج البلاغه

32

1220131

صرف 1

33

1220132

صرف 2

34

1220215

عرفان نظری 1

35

1220223

عرفان نظری 2

36

1220080

علوم بلاغی

37

1213210

فارسی عمومی

38

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

39

1220209

فلسفه اخلاق

40

1220219

فلسفه تطبیقی

41

1220173

فلسفه دین

42

1220220

فلسفه علم

43

1220217

فلسفه معاصر

44

1220140

قرائت و درک متون عربی

45

1220023

مبانی فقه و اصول

46

1220212

مسائل کلامی جدید 1

47

1220218

مسائل کلامی جدید 2

48

1220460

منطق 1

49

1220461

منطق 2

50

1220119

منطق 3

51

1220280

منطق 4

52

1220213

منطق جدید 1

53

1220221

منطق جدید 2

54

1220142

مهارتهای ترجمه

55

1220133

نحو کاربردی 1

56

1220134

نحو کاربردی 2

57

1220135

نحو کاربردی 3

58

1220141

نحو کاربردی 4

59

1215428

ورزش1

60

1220033

کلام 1

61

1220040

کلام 2

62

1220123

کلام 3

63

1220206

کلام 4

64

1220144

کلیات عرفان اسلامی

65

1220138

کلیات فلسفه اسلامی


به ما امتیاز دهید: