شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

جغرافیا ژئومورفولوژی


فناوری اطلاعات

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1511017
فناوری اطلاعات

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1511017
فناوری اطلاعات

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1511017
فناوری اطلاعات

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1511017
فناوری اطلاعات

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1511017
فناوری اطلاعات

93-94-نیمسال-اول

0 تومان
1511017
فناوری اطلاعات

92-93-نیمسال-دوم

0 تومان
1511017
فناوری اطلاعات

92-93-نیمسال-اول

0 تومان
1511017
فناوری اطلاعات

91-92-نیمسال-دوم

0 تومان
1511017
فناوری اطلاعات

91-92-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: