شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
كشاورزي مديريت و آباداني روستاها

ردیفکد درسنام درس

1

1411178

آب و فاضلاب روستاها

2

1121066

آبخيزداري و حفاظت آب و خاك

3

1121058

آبياري عمومي

4

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1121064

آفات و بيماريهاي گياهي

7

1121049

آمار و احتمالات و كاربرد آن در كشاورزي

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1121060

اصول آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي

11

1121051

اصول اقتصاد كشاورزي

12

1214089

اصول حسابداري

13

1411169

اقتصا ايران با تكيه بر روستا

14

1221025

اقتصاد خرد1

15

1121036

اقتصاد كلان1

16

1233025

اندیشه اسلامی 1

17

1233026

اندیشه اسلامی2

18

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220424

انقلاب اسلامی ایران

20

1411171

ايستايي

21

1218175

بازاريابي و مديريت بازار

22

1121061

باغباني عمومي

23

1411181

تاسيسات در ساختمانهاي روستايي

24

1215431

تربیت بدنی

25

1215150

تربیت بدنی 1

26

1215151

تربیت بدنی2

27

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1121013

جامعه شناسي روستايي

30

1121055

جنگلداري

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1121047

خاك شناسي عمومي

33

1121053

دامپروري عمومي

34

1233044

دانش خانواده و جمعیت

35

1111116

رياضي2

36

1111115

رياضيات عمومي1

37

1225009

زبان تخصصي

38

1212255

زبان خارجه

39

1121005

زراعت عمومي

40

1121050

شناخت محيط زيست

41

1114093

شيمي عمومي

42

1411175

صنايع روستايي

43

1411182

طرح بهسازي روستايي

44

1213209

فارسی عمومی

45

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1113112

فيزيك عمومي

48

1411183

كانالهاي آبرساني

49

1121043

گياه شناسي عمومي

50

1121056

ماشين هاي كشاورزي

51

1411233

محيط زيست روستاها

52

1218177

مديريت تعاوني ها

53

1218176

مديريت توسعه

54

1411174

مديريت توليدات روستايي

55

1214090

مديريت مالي

56

1411007

مديريت واحدهاي زراعي و دامي

57

1121063

مرتعداري

58

1121045

هوا و اقليم شناسي كشاورزي

59

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: