شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مترجمی زبان انگلیسی

ردیفکد درسنام درس

1

1212092

آزمون سازی زبان انگلیسی

2

1212059

آشنایی با ادبیات معاصر ایران

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1212075

آواشناسی انگلیسی

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1212083

اصول و روش تحقیق1

9

1212091

اصول و روش تحقیق2

10

1212057

اصول و روش ترجمه

11

1212079

اصول و مبانی نظری ترجمه

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1212129

بررسی آثار ادبیات انگلیسی1

17

1212133

بررسی آثار ادبیات انگلیسی2

18

1212082

بررسی اثار ترجمه شده اسلامی1

19

1212084

بررسی اثار ترجمه شده اسلامی2

20

1212078

بررسی مقابله ای ساخت جمله

21

1212099

بیان شفاهی داستان1

22

1212100

بیان شفاهی داستان2

23

1215427

تربیت بدنی

24

1215152

تربیت بدنی 1

25

1215153

تربیت بدنی2

26

1212072

ترجمه پیشرفته1

27

1212080

ترجمه پیشرفته2

28

1212071

ترجمه متون ادبی

29

1212134

ترجمه متون ادبی1

30

1212137

ترجمه متون ادبی2

31

1212094

ترجمه متون اقتصادی

32

1212064

ترجمه متون ساده

33

1212089

ترجمه متون سیاسی

34

1212076

ترجمه متون مطبوعاتی1

35

1212085

ترجمه متون مطبوعاتی2

36

1212077

ترجمه مکاتبات و اسناد 1

37

1212095

ترجمه مکاتبات و اسناد 2

38

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

39

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

40

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

41

1212069

خواندن متون مطبوعاتی

42

1212045

خواندن و درک مفاهیم 1

43

1212047

خواندن و درک مفاهیم 2

44

1212051

خواندن و درک مفاهیم 3

45

1212128

داستان کوتاه

46

1233043

دانش خانواده و جمعیت

47

1212058

درآمدی بر ادبیات انگلیسی1

48

1212063

درآمدی بر ادبیات انگلیسی2

49

1212049

دستور نگارش1

50

1212052

دستور نگارش2

51

1212138

رمان1

52

1212149

رمان2

53

1212088

روش تدریس زبان خارجی

54

1212256

زبان خارجه

55

1212136

زبان دوم 1فرانسه

56

1212140

زبان دوم 2فرانسه

57

1212147

زبان دوم 3فرانسه

58

1212053

ساخت زبان فارسی

59

1212125

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی1

60

1212131

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2

61

1212130

شعر انگلیسی

62

1213210

فارسی عمومی

63

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

64

1211411

فلسفه اخلاق

65

1212050

فنون یادگیری زبان

66

1212101

گفت و شنود1

67

1212102

گفت و شنود2

68

1212146

متون برگزیده نثر ادبی

69

1212065

مقاله نویسی

70

1212148

مکتب های ادبی

71

1212067

نامه نگاری

72

1212142

نقدادبی1

73

1212144

نقدادبی2

74

1212055

نگارش پیشرفته

75

1212054

نگارش فارسی

76

1212141

نمایشنامه1

77

1225005

نمایشنامه2

78

1212070

نمونه های شعر ساده

79

1212062

نمونه های نثر ساده

80

1212068

واژه شناسی

81

1215428

ورزش1

82

1212073

کاربرد اصطلاحات در تعبیرات زبان در ترجمه

83

1212056

کلیات زبانشناسی 1

84

1212061

کلیات زبانشناسی 2


به ما امتیاز دهید: