شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مديريت دولتي تجميع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1117010

آمار و كاربرد آن در مديريت 2

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1214017

اصول حسابداري1

8

1214045

اصول حسابداري2

9

1214076

اصول حسابداري3

10

1221036

اقتصاد خرد

11

1221032

اقتصاد كلان

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1214071

پول و ارزبانكداري

17

1218257

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

18

1234002

تحقيق در عمليات

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1218040

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1221028

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

26

1218260

حسابداري دولتي

27

1214038

حسابداري صنعتي

28

1214077

حسابرسي

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1223006

حقوق اداري

31

1233043

دانش خانواده و جمعیت

32

1218039

روابط كار در سازمان

33

1111014

رياضيات پايه و مقدمات آمار 1

34

1111015

رياضيات پايه و مقدمات آمار 2

35

1212174

زبان تخصصي اقتصاد و مديريت

36

1234031

زبان تخصصي1

37

1234032

زبان تخصصي2

38

1218261

زبان تخصصي3

39

1212256

زبان خارجه

40

1218041

سازماندهي و اصلاح تشكيلات و روشها

41

1234008

سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري

42

1234003

سيستم هاي اطلاعات مديريت

43

1213210

فارسی عمومی

44

1214006

فراگرد تنظيم و كنترل بودجه

45

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211411

فلسفه اخلاق

47

1218259

كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت

48

1221034

ماليه عمومي اقتصاد بخش عمومي

49

1218043

مباحث ويژه در مديريت دولتي

50

1221035

مباني روش تحقيق

51

1218027

مباني مديريت دولتي 1

52

1218030

مباني مديريت دولتي2

53

1221033

مباني و اصول سازمان مديريت

54

1218042

مديريت تحول سازماني

55

1218044

مديريت تطبيقي

56

1222065

مديريت تعاوني ها

57

1218123

مديريت رفتار سازماني

58

1234004

مديريت سازماندهاي محلي و شهرداريها

59

1218034

مديريت منابع انساني

60

1218042

مدیریت تحول سازمانی

61

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: