شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مدیریت دولتی تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117089

آمار و احتمالات

4

1117010

آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1214017

اصول حسابداری1

8

1214045

اصول حسابداری2

9

1214076

اصول حسابداری3

10

1221036

اقتصاد خرد

11

1221032

اقتصاد کلان

12

1233030

اندیشه اسلامی 1

13

1233031

اندیشه اسلامی2

14

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220434

انقلاب اسلامی ایران

16

1214071

پول و ارزبانکداری

17

1218257

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

18

1234002

تحقیق در عملیات

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1218040

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1221028

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

26

1218260

حسابداری دولتی

27

1214038

حسابداری صنعتی

28

1214077

حسابرسی

29

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

30

1223006

حقوق اداری

31

1233043

دانش خانواده و جمعیت

32

1218039

روابط کار در سازمان

33

1111014

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

34

1111015

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

35

1212174

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت

36

1234031

زبان تخصصی1

37

1234032

زبان تخصصی2

38

1218261

زبان تخصصی3

39

1212256

زبان خارجه

40

1218041

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها

41

1234008

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

42

1234003

سیستم های اطلاعات مدیریت

43

1213210

فارسی عمومی

44

1214006

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

45

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

46

1211411

فلسفه اخلاق

47

1221034

مالیه عمومی اقتصاد بخش عمومی

48

1218043

مباحث ویژه در مدیریت دولتی

49

1221035

مبانی روش تحقیق

50

1218027

مبانی مدیریت دولتی 1

51

1218030

مبانی مدیریت دولتی2

52

1221033

مبانی و اصول سازمان مدیریت

53

1218042

مدیریت تحول سازمانی

54

1218044

مدیریت تطبیقی

55

1222065

مدیریت تعاونی ها

56

1218123

مدیریت رفتار سازمانی

57

1234004

مدیریت سازماندهای محلی و شهرداریها

58

1218034

مدیریت منابع انسانی

59

1215428

ورزش1

60

1218259

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت


به ما امتیاز دهید: