شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی رباتیک

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315070

ارتعاشات مکانیکی

6

1315009

استاتیک

7

1511041

اصول میکرو کامپیوترها

8

1319013

الکترومغناطیس

9

1319082

الکترونیک قدرت و محرکه ها

10

1319012

اندازه گیری

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1511074

برنامه سازی کامپیوتر

16

1319022

تجزیه و تحلیل سیستمها

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1233044

دانش خانواده و جمعیت

24

1315097

دینامیک

25

1315017

دینامیک ماشین

26

1511037

رباتیک

27

1111407

ریاضی عمومی1

28

1111408

ریاضی عمومی2

29

1111411

ریاضی مهندسی

30

1511067

زبان تخصصی

31

1212255

زبان خارجه

32

1511042

سنسورهای ربات

33

1511028

سیستمهای کنترل خطی

34

1511085

شبکه های عصبی

35

1315129

طراحی اجزاء1

36

1315177

طراحی اجزاء2

37

1315131

طراحی ماشین به کمک کامپیوتر

38

1315015

علم مواد

39

1213209

فارسی عمومی

40

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

41

1211410

فلسفه اخلاق

42

1113258

فیزیک عمومی1

43

1113259

فیزیک عمومی2

44

1319014

ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

45

1511075

محاسبات عددی

46

1319036

مدارهای الکترونیکی

47

1319011

مدارهای الکتریکی1

48

1319018

مدارهای الکتریکی2

49

1511077

مدارهای منطقی

50

1111409

معادلات دیفرانسیل

51

1315078

مقاومت مصالح 1

52

1315020

مقاومت مصالح2

53

1315091

مکانیک سیالات

54

1511071

نقشه کشی صنعتی

55

1215432

ورزش1

56

1511045

کنترل ربات

57

1511038

کنترل فازی

58

1319040

کنترل مدرن

59

1315132

یاتاقان و روغن کاری


به ما امتیاز دهید: