شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
هنرهای صناعی ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1810167

آشنایی با رشته های هنری معاصر

3

1810161

آشنایی با سفال و کاشی

4

1810100

آشنایی با صنایع دستی سایر ملل

5

1810101

آشنایی با فرهنگ و ادب ایران

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1810163

آشنایی با نساجی سنتی

8

1810006

آشنایی با هنر در تاریخ 1

9

1810012

آشنایی با هنر در تاریخ 2

10

1810165

آشنایی با هنر فلزکاری

11

1810090

آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1

12

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

13

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی 2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220434

انقلاب اسلامی ایران

18

1810094

تاریخ فرهنگ و هنر ایران پیش از اسلام

19

1810184

تاریخچه سفال در ایران و جهان

20

1810108

تحقیق در هنرهای سنتی ایران

21

1215427

تربیت بدنی

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1810047

حکمت هنر اسلامی

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1810093

روش تحقیق در هنرهای سنتی

28

1212256

زبان خارجه

29

1810038

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران

30

1810166

طراحی اشیاء در هنرهای سنتی

31

1213210

فارسی عمومی

32

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

33

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

34

1810109

مبانی زیبایی شناسی

35

1810003

مبانی هنرهای تجسمی 1

36

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

37

1810001

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 1

38

1810007

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2

39

1810005

هنر در تمدن اسلامی 1

40

1810010

هنر در تمدن اسلامی 2

41

1215428

ورزش 1


به ما امتیاز دهید: