شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
هنر اسلامي گرايش سفال

ردیفکد درسنام درس

1

1810014

آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران

2

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

3

1810012

آشنايي با هنر تاريخ2

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1810013

انسان طبيعت طراحي

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1810020

بررسي هنرهاي اسلامي در دوران معاصر

14

1810034

بررسي و تجزيه و تحليل مكاتب مختلف نگارگري

15

1810021

تاريخچه كتابت

16

1810022

تحقيق در هنرهاي اسلامي ايران

17

1215427

تربیت بدنی

18

1215152

تربیت بدنی 1

19

1215153

تربیت بدنی2

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1810047

حمكت هنر اسلامي

24

1233043

دانش خانواده و جمعیت

25

1810017

روش تحقيق

26

1810044

روشهاي حفاظت و نگهداري از اشياء موزه اي

27

1810049

زبان تخصصي

28

1212256

زبان خارجه

29

1810038

سير تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاي سنتي ايران

30

1810024

شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ايران2

31

1810019

شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران

32

1213210

فارسی عمومی

33

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

34

1211411

فلسفه اخلاق

35

1810037

كنترل كيفي و استاندارهاي هنر اسلامي ايران1

36

1810042

كنترل كيفي و استاندارهاي هنر اسلامي ايران2

37

1810041

مباني زيبايي شناسي هنر اسلامي

38

1810046

مباني هنر و جلوه هاي آن در قرآن

39

1810008

مباني هنرهاي تجسمي 2

40

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

41

1810029

مباني و مبادي اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران1

42

1810036

مباني و مبادي اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران2

43

1810001

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران1

44

1810007

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران2

45

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

46

1810010

هنر در تمدن اسلامي2

47

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: