شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
هنر اسلامي گرايش هنر و صنايع فلز

ردیفکد درسنام درس

1

1810014

آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران

2

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

3

1810012

آشنايي با هنر تاريخ2

4

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1810013

انسان طبيعت طراحي

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1810020

بررسي هنرهاي اسلامي در دوران معاصر

14

1810021

تاريخچه كتابت

15

1810022

تحقيق در هنرهاي اسلامي ايران

16

1215152

تربیت بدنی 1

17

1215153

تربیت بدنی2

18

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1810047

حمكت هنر اسلامي

22

1233043

دانش خانواده و جمعیت

23

1810017

روش تحقيق

24

1810049

زبان تخصصي

25

1810038

سير تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاي سنتي ايران

26

1810024

شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي ايران2

27

1810019

شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران

28

1213210

فارسی عمومی

29

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

30

1211411

فلسفه اخلاق

31

1810037

كنترل كيفي و استاندارهاي هنر اسلامي ايران1

32

1810042

كنترل كيفي و استاندارهاي هنر اسلامي ايران2

33

1810041

مباني زيبايي شناسي هنر اسلامي

34

1810046

مباني هنر و جلوه هاي آن در قرآن

35

1810008

مباني هنرهاي تجسمي 2

36

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

37

1810029

مباني و مبادي اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران1

38

1810036

مباني و مبادي اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران2

39

1810001

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران1

40

1810007

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران2

41

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

42

1810010

هنر در تمدن اسلامي2


به ما امتیاز دهید: