شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
هنر اسلامی نگارگری ورودیهای 90و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1810014

آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1810006

آشنایی با هنر تاریخ1

5

1810012

آشنایی با هنر تاریخ2

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1233030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1810013

انسان طبیعت طراحی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1810020

بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر

14

1810034

بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری

15

1810085

تاریخ نگارگری در ایران

16

1810021

تاریخچه کتابت

17

1810022

تحقیق در هنرهای اسلامی ایران

18

1215427

تربیت بدنی

19

1215152

تربیت بدنی 1

20

1215153

تربیت بدنی2

21

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1810047

حمکت هنر اسلامی

25

1233043

دانش خانواده و جمعیت

26

1810017

روش تحقیق

27

1810044

روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای

28

1810049

زبان تخصصی

29

1212256

زبان خارجه

30

1810038

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران

31

1810024

شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران2

32

1810028

شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران3

33

1810019

شیوه های هنری دوران اسلامی ایران

34

1213210

فارسی عمومی

35

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

36

1211411

فلسفه اخلاق

37

1810041

مبانی زیبایی شناسی هنر اسلامی

38

1810046

مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن

39

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

40

1810003

مبانی هنرهای تجسمی1

41

1810029

مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران1

42

1810036

مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران2

43

1810030

نمایش درایران

44

1810030

هندسه مناظر و مرایا

45

1810001

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران1

46

1810007

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران2

47

1810005

هنر در تمدن اسلامی1

48

1810010

هنر در تمدن اسلامی2

49

1215428

ورزش1

50

1810037

کنترل کیفی و استاندارهای هنر اسلامی ایران1

51

1810042

کنترل کیفی و استاندارهای هنر اسلامی ایران2


به ما امتیاز دهید: