شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
هنر اسلامی ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1810014

آشنایی با فرهنگ و ادبیات ایران

3

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1810006

آشنایی با هنر در تاریخ 1

5

1810012

آشنایی با هنر در تاریخ 2

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1223030

اندیشه اسلامی 1

9

1233031

اندیشه اسلامی 2

10

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1810013

انسان طبیعت طراحی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1810020

بررسی هنرهای اسلامی در دوران معاصر

14

1810034

بررسی و تجزیه و تحلیل مکاتب مختلف نگارگری

15

1810085

تاریخ نگارگری در ایران

16

1810051

تاریخچه هنر و صنایع فلزی در ایران و جهان

17

1810021

تاریخچه کتابت

18

1810022

تحقیق در هنرهای اسلامی ایران

19

1215427

تربیت بدنی

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1810047

حکمت هنر اسلامی

24

1233043

دانش خانواده و جمعیت

25

1810017

روش تحقیق

26

1810044

روش حفاظت و نگهداری از اشیا موزه ای

27

1810049

زبان تخصصی

28

1212256

زبان خارجه

29

1810038

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران

30

1810028

شناخت و ارزیابی کاربردهای هنرهای اسلامی 3

31

1810024

شناخت و ارزیابی کاربردی هنرهای اسلامی ایران 2

32

1810019

شیوه های هنری دوران اسلامی ایران

33

1213210

فارسی عمومی

34

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

35

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

36

1810041

مبانی زیباشناسی هنر اسلامی

37

1810046

مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن

38

1810003

مبانی هنرهای تجسمی 1

39

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

40

1810029

مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران 1

41

1810036

مبانی و مبادی اصول خطوط و خوشنویسی اسلامی ایران 2

42

1810035

نمایش در ایران

43

1810030

هندسه مناظر و مرایا

44

1810001

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 1

45

1810007

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2

46

1810005

هنر در تمدن اسلامی 1

47

1810010

هنر در تمدن اسلامی 2

48

1215428

ورزش 1

49

1810037

کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران 1

50

1810042

کنترل کیفی و استانداردهای هنر اسلامی ایران 2


به ما امتیاز دهید: