شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پژوهش گری ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1222019

آمار در علوم اجتماعی

4

1117001

آمار مقدماتی

5

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1221001

اصول علم اقتصاد

8

1222004

اصول علم سیاست

9

1233030

اندیشه اسلامی 1

10

1233031

اندیشه اسلامی 2

11

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220434

انقلاب اسلامی ایران

13

1222036

بررسی مسائل اجتماعی ایران

14

1222015

تامین و رفاه اجتماعی

15

1215427

تربیت بدنی

16

1222018

تغییرات اجتماعی

17

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233038

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

19

1222026

تکنیک های خاص تحقیق

20

1222010

جامعه شناسی آموزش و پرورش

21

1222020

جامعه شناسی ارتباط جمعی

22

1222014

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی

23

1222037

جامعه شناسی انقلاب

24

1222017

جامعه شناسی ایلات و عشایر

25

1222023

جامعه شناسی توسعه

26

1222034

جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی

27

1222006

جامعه شناسی جهان سوم

28

1222012

جامعه شناسی خانواده

29

1222032

جامعه شناسی در ادبیات فارسی

30

1222029

جامعه شناسی روستایی

31

1222031

جامعه شناسی سازمان ها

32

1222030

جامعه شناسی شهری

33

1222038

جامعه شناسی صنعتی

34

1222022

جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی

35

1222027

جغرافیای انسانی ایران

36

1222035

جمعیت شناسی ایران

37

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

38

1233043

دانش خانواده و جمعیت

39

1217002

روان شناسی اجتماعی

40

1222021

روش تحقیق نظری

41

1222016

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

42

1111001

ریاضیات پایه

43

1212001

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی 1

44

1212002

زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی2

45

1212256

زبان خارجه

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

48

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

49

1222024

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

50

1222003

مبانی تعاون

51

1222001

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی1

52

1222002

مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی2

53

1222007

مبانی جمعیت شناسی

54

1217001

مبانی روانی شناسی مفاهیم اساسی

55

1211001

مبانی فلسفه 1

56

1222005

مبانی مردم شناسی

57

1222011

مردم شناسی فرهنگی

58

1222008

نظریه های جامعه شناسی 1

59

1222013

نظریه های جامعه شناسی 2

60

1215428

ورزش1

61

1222041

کاربرد جمعیت شناسی

62

1115001

کاربردکامپیوتر در علوم اجتماعی

63

1223001

کلیات حقوق


به ما امتیاز دهید: