شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کتابت و نگارگری ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1810120

آشنایی با دیوارنگاری در ایران

3

1810100

آشنایی با صنایع دستی سایر ملل

4

1810101

آشنایی با فرهنگ و ادب ایران

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1810006

آشنایی با هنر در تاریخ 1

7

1810012

آشنایی با هنر در تاریخ 2

8

1810090

آشنایی با هنرهای سنتی ایران 1

9

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

10

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی 2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1810131

بررسی شیوه های خوشنویسی

16

1810121

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق

17

1810122

تاریخ خط

18

1810094

تاریخ فرهنگ و هنر ایران پیش از اسلام

19

1810098

تاریخچه نگارگری

20

1810021

تاریخچه کتابت

21

1810108

تحقیق در هنرهای سنتی ایران

22

1215427

تربیت بدنی

23

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1810047

حکمت هنر اسلامی

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1810093

روش تحقیق در هنرهای سنتی

29

1212256

زبان خارجه

30

1810038

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران

31

1213210

فارسی عمومی

32

1229128

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

33

1211411

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

34

1810109

مبانی زیباشناسی

35

1810003

مبانی هنرهای تجسمی 1

36

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

37

1810001

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 1

38

1810007

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران 2

39

1810005

هنر و تمدن اسلامی 1

40

1810010

هنر و تمدن اسلامی 2

41

1215428

ورزش 1


به ما امتیاز دهید: