شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کتابت و نگارگری گرایش طراحی سنتی و تذهیب

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1810120

آشنایی با دیوانگاری ایران

3

1810100

آشنایی با صنایع دستی سایر ملل

4

1810101

آشنایی با فرهنگ و ادب ایران

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1810006

آشنایی با هنر تاریخ1

7

1810012

آشنایی با هنر تاریخ2

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1810121

تاریخ تطبیقی نگارگری ایران با نقاشی شرق

15

1810098

تاریخچه نگارگری

16

1810021

تاریخچه کتابت

17

1810108

تحقیق در هنرهای اسلامی ایران

18

1810108

تحقیق در هنرهای سنتی ایران

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1810047

حمکت هنر اسلامی

26

1233043

دانش خانواده و جمعیت

27

1810093

روش تحقیق در هنرهای سنتی

28

1212256

زبان خارجه

29

1810038

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران

30

1213210

فارسی عمومی

31

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

32

1211411

فلسفه اخلاق

33

1810109

مبانی زیباشناسی

34

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

35

1810003

مبانی هنرهای تجسمی1

36

1810001

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران1

37

1810007

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران2

38

1810005

هنر در تمدن اسلامی1

39

1810010

هنر در تمدن اسلامی2

40

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: