شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کشاورزی آب و خاک

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخیزداری و حفاظت آب و خاک

2

1411047

آبهای زیرزمینی

3

1121058

آبیاری عمومی

4

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1121064

آفات و بیمارهای گیاهی

7

1121049

آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1411042

ارزیابی اراضی

11

1121060

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

12

1121051

اصول اقتصاد کشاورزی

13

1411040

اصول مهندسی زهکشی

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1233026

اندیشه اسلامی2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1121061

باغبانی عمومی

19

1411049

بیولوژی خاک

20

1411034

پیدایش و رده بندی خاکها

21

1215431

تربیت بدنی

22

1215150

تربیت بدنی 1

23

1215151

تربیت بدنی2

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1121055

جنگلداری

27

1411045

حفاظت خاک و آب تکمیلی

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1121047

خاک شناسی عمومی

30

1411232

خاکهای شور سدیمی

31

1121053

دامپروری عمومی

32

1233044

دانش خانواده و جمعیت

33

1411033

رابطه آب و خاک و گیاه

34

1411025

رسم فنی و نقشه کشی

35

1111116

ریاضی2

36

1111115

ریاضیات عمومی 1

37

1225009

زبان تخصصی

38

1212255

زبان خارجه

39

1121005

زراعت عمومی

40

1116107

زمین شناسی

41

1411031

سیمی و حاصلخیزی خاک

42

1121050

شناخت محیط زیست

43

1114093

شیمی عمومی

44

1411046

طراحی سازه های آبی

45

1411051

طرحی سیستمهای آبیاری

46

1213209

فارسی عمومی

47

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211410

فلسفه اخلاق

49

1411027

فیزیک خاک

50

1113112

فیزیک عمومی

51

1121043

گیاه شناسی عمومی

52

1121056

ماشین های کشاورزی

53

1121063

مرتعداری

54

1411110

مساحی و نقشه برداری

55

1411193

معادلات دیفرانسیل

56

1411029

مکانیک خاک

57

1411038

مکانیک سیالات و هیدرولیک

58

1121045

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

59

1411036

هیدرولوژی

60

1411039

هیدرولیک انهار

61

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: