شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کشاورزی علوم دام

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخیزداری و حفاظت آب و خاک

2

1121058

آبیاری عمومی

3

1411234

آشنایی با دامپروری ایران

4

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1121064

آفات و بیماریهای گیاهی

7

1121049

آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1411059

اصلاح دام

11

1121060

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع

12

1121051

اصول اقتصاد کشاورزی

13

1411056

اصول تغذیه دام

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1233026

اندیشه اسلامی2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1411053

اکولوژی عمومی

19

1121061

باغبانی عمومی

20

1411074

بهداشت و بیماریهای دام و طیور

21

1114204

بیوشیمی عمومی

22

1411077

پرورش آبزیان ماهی و میگو

23

1411080

پرورش زنبور عسل

24

1411065

پرورش طیور

25

1411062

پرورش گاو های شیری

26

1411067

پرورش گوسفند وبز

27

1215431

تربیت بدنی

28

1215150

تربیت بدنی 1

29

1215151

تربیت بدنی2

30

1411060

تشریح و فیزیولوژی دام

31

1411079

تغذیه طیور

32

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

33

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

34

1112157

جانورشناسی

35

1121055

جنگلداری

36

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

37

1121047

خاک شناسی عمومی

38

1411072

خوراک ها و جیره نویسی

39

1121053

دامپروری عمومی

40

1233044

دانش خانواده و جمعیت

41

1411064

رفتارشناسی حیوانات اهلی

42

1111115

ریاضیات عمومی1

43

1225009

زبان تخصصی

44

1212255

زبان خارجه

45

1121005

زراعت عمومی

46

1112155

ژنتیک

47

1121050

شناخت محیط زیست

48

1114203

شیمی آلی

49

1114093

شیمی عمومی

50

1411235

طراحی ساختمانها و تاسیسات دام و طیور

51

1411054

طرح آ‍زمایشهای دامپروری

52

1213209

فارسی عمومی

53

1411076

فرآوری تولیدات دام وطیور

54

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

55

1211410

فلسفه اخلاق

56

1411069

فیزیولوژی تولید مثل

57

1113112

فیزیک عموم

58

1121043

گیاه شناسی عمومی

59

1121056

ماشین های کشاورزی

60

1411058

مبانی کشاورزی پایدار

61

1214088

مدیریت و حسابداری

62

1121063

مرتعداری

63

1121045

هوا و اقلیم ناسی کشاورزی

64

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: